એને ક્રૂસે ચડાવો

ગુડ ફ્રાઈડે કે શુભ શુક્રવારનો દિવસ એટલે પ્રભુ ઈસુના મૃત્યુનો દિવસ. બેએક હજાર વર્ષ પહેલાં આખા રોમન સામ્રાજ્યમાં સૌથી વધારે નામોશીભરી રીતે ઈસુને ક્રૂસે ચડાવીને મારી નાખવામાં આવ્યા છે. ખરેખર ઈસુનું મૃત્યુ થયું નથી; પણ ઈસુનું ખૂન જ થયું છે! હત્યા થઈ છે! કદાચ આખા પેલેસ્ટાઈન પ્રાંતમાં સૌનું ભલું કરીને ફરનાર ઈસુ જેવા સાધુ પુરુષનું ધોળે દહાડે ખૂન કરવામાં આવ્યું છે, એવું આપણે માની ન શકીએ. છતાં એ નર્યું સત્ય છે, ખરી વાસ્તવિક્તા છે. અહીં આપણે ઈસુના ખૂન પાછળનાં પરિબળો અને મુખ્યત્વે એ ખૂન સાથે સંકળાયેલા ત્રણ પાત્રો તપાસીએ.

એમાંનું એક પાત્ર યહૂદા ઇશ્કરિયોત છે. યહૂદા ઈસુએ પોતાના અંતેવાસી તરીકે પસંદ કરેલા બાર શિષ્યોમાં એક છે. ઈસુના ત્રણ વર્ષના જાહેરજીવન દરમિયાન ઈસુ સાથે રહ્યા છે. ઈસુએ અસંખ્ય લોકોનું ભલું કર્યું છે. ભૂખ્યા-તરસ્યા હજારો લોકોને ખવડાવ્યું છે. આંધળા માણસોને દેખતા કર્યા છે. કુષ્ઠ રોગીઓને સાજા કર્યા છે. અપંગ માણસોને ચાલતા-કૂદતા કર્યા છે. ઈસુએ શબ્દમાત્રથી દરિયાઈ તોફાનને શાંત કર્યું છે. યહૂદા બીજા શિષ્યો સાથે રહીને ઈસુના બધા ચમત્કારોના દઢસાક્ષી બન્યા છે.

ઈસુ અને બીજા શિષ્યોને યહૂદા પર વિશેસ ભરોસો હતો. એટલે યહૂદા ઈસુ અને એમના શિષ્યોની ટૂકડીનો ખજાનચી હતા. બાઇબલ કહે છે કે, “યહૂદા પાસે પૈસાની પેટી રહે છે.” ઉત્સવ જેવા પ્રસંગે કંઈક ખરીદવાનું હોય કે, ગરીબોને કંઈક આપવાનું હોય, એવા પ્રસંગે પૈસાનો વ્યવહાર યહૂદાને જ કરવાનો હતો.

યહૂદાને પૈસાનો મોહ હતો. શુભસંદેશકારે નોંધ્યું છે કે, યહૂદા ચોર હતો. ઈસુની ટૂકડીના પૈસાની પેટી યહૂદા પાસે હતી અને યહૂદા એમાંથી પૈસા ચોરી લેતા! બાર શિષ્યોની યાદીમાં યહૂદાનું નામ હંમેશાં “ઈસુને દગો દીધો હતો તે યહૂદા ઇશ્કરિયોત” કે “વિશ્વાસઘાતી નીવડ્યો હતો તે યહૂદા ઇશ્કરિયોત” છે.

યહૂદાએ મુખ્ય પુરોહિતો પાસે જઈને ઈસુને પકડાવી દેવાનો સોદો કર્યો. તે લોકોએ તેને ત્રીસ ચાંદીના સિક્કા તોલી આપ્યા. ત્યારથી યહૂદા ઈસુને પકડાવી દેવાની તક શોધવા લાગ્યો. શિષ્યો સાથે છેલ્લા ભોજન પછી ઈસુ રાબેતા મુજબ ગેથસેમાને નામની જગ્યાએ પ્રાર્થના કરવા ગયા. યહૂદાને એની ખબર હતી. એટલે યહૂદા મુખ્ય પુરોહિતો અને પ્રજાના આગેવાનોએ મોકલેલા માણસોનું મોટું ટોળું લઈને ત્યાં આવ્યો. તેણે ટોળાના લોકોને કહ્યું હતું કે, જેને હું ચુંબન કરું તે જ તમારો માણસ. એટલે યહૂદાને ઈસુની પાસે આવીને પ્રણામ ગુરુદેવ!કહીને ચુંબન કર્યું.

પછી શુભસંદેશકાર માથ્થી જણાવે છે તેમ, જ્યારે યહૂદાને ખબર પડી કે, ઈસુને મોતની સજા થઈ છે ત્યારે તેને પસ્તાવો થયો અને પેલા ત્રીસ ચાંદીના સિક્કા મુખ્ય પુરોહિતો અને આગેવાનોને પાછા આપીને બોલી ઊઠ્યો, મેં પાપ કર્યું છે! નિર્દોષ માણસને મોતને હવાલે કર્યો! તે પૈસા મંદિરમાં ફેંકી દઈને ચાલી નીકળ્યો અને ઘોર નિરાશામાં ફાંસો ખાધો!

બીજું પાત્ર ઈસુને મોતની સજા કરનાર રોમન સત્તાના પ્રતિનિધિ પેલેસ્ટાઈનનો સૂબો પોન્તિયસ પિલાત છે. યહૂદી પુરોહિતો અને લોકોના આગેવાનો કોઈને ત્યુની સજા ન કરી શકે. એ અધિકાર ફક્ત રોમનોનો હતો. એટલે લોકોએ ઈસુને “ક્રૂસે ચડાવો, ક્રૂસે ચડાવો”ના નારા સાથે સૂબા પિલાતના મહેલમાં લઈ આવ્યા.

પિલાતે ઈસુની તપાસ કરીને લોકો આગળ એકથી વધારે વાર જાહેર કર્યું હતું કે, તમે સમજી લો કે, મને એનામાં કોઈ દોષ દેખાતો નથી. માથ્થીએ સ્પષ્ટ નોંધ્યું છે કે, “તેને (પિલાતને) ખબર હતી કે, લોકોએ કેવળ અદેખાઈને લીધે ઈસુને હવાલે કર્યા હતા.” વળી, “પિલાત ન્યાયાસન ઉપર બેઠો હતો. ત્યાં તેની પત્નીએ તેને સંદેશો મોકલ્યો કે, એ ધર્માત્માની બાબતમાં તમે પડશો નહિ.” પણ પિલાત્ને લોકોના તોફાનથી પોતાની સત્તા જતી રહેશે એવી બીક હતી. એટલે પિલાતે પાણી લઈને લોકોના દેખતા પોતાના હાથ ધોઈ નાખ્યા અને કહ્યું, “આ માણસના ખૂનની બાબતમાં હું નિર્દોષ છું. એ તમે જાણો.” પછી પિલાતે લોકોની માગણી પ્રમાણે ઈસુને કોરડા મરાવી ક્રૂસે ચડાવવા માટે સોંપી દીધા.

પિલાતે પોતાનો હોદ્દો સાચવવા માટે રોમન સત્તાને પ્રતિનિધિ સૂબાનું સ્થાનમાં ચાલુ રહેવા માટે, નિર્દોષ ઈસુને ત્યુના હવાલે કર્યા. પરિણામ? ઇતિહાસ બતાવે છે કે, ઈસુ ક્રૂસ પર મરી ગયાના સમાચાર મળ્યા પછી પિલાત પોતાની સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠા. તેમણે ફરી ને ફરી પોતાના હાથ ધોઈ નાખ્યા. પિલાત શાંતિથી ક્યાંય બેસી શકતા નહોતા. સૂઈ શકતા નહોતા. ફરી ને ફરી હાથ ધોઈ નાખ્યા. પણ ચેન પડતું નહોતું. તેઓ ગાંડા બની ગયા. મનની સમતુલતા ખોઈ બેઠા. સૂબાના સ્થાનથી દૂર થયા. ગેરવર્તુણક ને ખોટા વહીવટ બદલ પિલાત દેશનિકાલ થયા. અંતે ભારે નિરાશાથી ખરાખોટાનું ભાન વિના તેમણે આત્મહત્યા કરીને જીવન ટૂંકાવ્યું.

ત્રીજું પાત્ર ઈસુને કેદ પકડ્યા પછી એમને ઓળખવાની પણ ના પાડનાર પીતર છે. પીતર ઈસુના વિશેષ પસંદ કરેલા બાર અંતેવાસી શિષ્યોમાં એક છે. છેલ્લા ભોજન વખતે છાતી ઠોકીને ઈસુને પીતરે કહ્યું હતું, પ્રભુ આપની સાથે હું જેલમાં કે ત્યુના મુખમાં પણ આવવા તૈયાર છું. તે વખતે ઈસુએ પીતરને ચેતવણી આપી હતી કે, ઓ પીતર, આજે રાતે કૂકડો બોલે તે પહેલાં તો તું મને ઓળખે છે એ વાતનો તેં ત્રણ વાર ઇન્કાર કર્યો હશે. અને બન્યું પણ એવું જ.

એક નોકરડીએ પીતરને ઈસુના સાથીદાર તરીકે ઓળખ્યા તો પીતરે કહ્યું, “બાઈ, હું તો એને ઓળખતો સુદ્ધાં નથી.” પછી ઈસુના શિષ્ય તરીકે પીતર તરફ આંગળી ચીંધનાર બીજા બે માણસો આગળ પણ પીતરે કહ્યું, “ભાઈ, તું શું કહે છે, મને કાંઈ ખબર નથી.” પીતર આમ બોલતો હતો ત્યાં કૂકડો બોલ્યો અને કેદમાં પકડાયેલા ઈસુએ ફરીને પીતર ઉપર નજર માંડી. પીતરને પ્રભુના શબ્દો યાદ આવ્યા અને તેઓ બહાર જઈને તે છાતીફાટ રોવા લાગ્યો. પીતરને પોતાના ઘોર અપરાધનો ખ્યાલ આવ્યો. પોતાનાં પાપનું ભાન થયું. સાથેસાથે ઈસુની કરુણામય, પ્રેમ નીતરતી આંખોની યાદ આવી. સાત વાર નહિ પણ સિત્તેર વખત સાત વાર માફી આપવાની પ્રભુ ઈસુના સંદેશનું પીતરને સ્મરણ થયું. ક્રૂસ પરથી આપેલી માફીના શબ્દો પીતરના કાનમાં ગુંજ્યા હશે. “હે પિતા, આ લોકોને માફ કર; પોતે શું કરે છે એનું એમને ભાન નથી.”

પીતરને પોતાના ગુનાનો ખ્યાલ આવતાં તેઓ પશ્ચાતાપી દિલે પ્રભુની કરુણા અને દયા પર પૂર્ણ ભરોસા સાથે ઈસુ તરફ વળ્યા. તેઓએ પોતાની જેમ ઈસુની ધરપકડ અને ક્રૂસ પરના મૃત્યુ વખતે ભાગી ગયેલા બધા શિષ્યોને હિંમત આપીને ઈસુની માતા મરિયમ સાથે ભેગા કર્યા. તેઓ બધાં પ્રાર્થના કરવા લાગ્યાં અને ઈસુએ વચન આપેલા પવિત્ર આત્માની રાહ જોવા લાગ્યા.

મૃત્યુના ત્રીજા દિવસે સજીવન થયેલા પ્રભુ ઈસુએ પીતરને અને બધા શિષ્યોને દર્શન દીધાં. એટલું જ નહિ પણ બધા શિષ્યોને દરિયાકિનારે દર્શન દીધા તે પ્રસંગે ઈસુએ પીતરને પોતાના બધા શિષ્યો અને અનુયાયીઓની સંભાળ રાખવાની મોટી જવાબદારી સોંપીને પટ્ટશિષ્ય બનાવ્યા!

આ ત્રણ પાત્રો – યહૂદા, પિલાત અને પીતર – બે હજાર વર્ષ પહેલાં જીવી ગયેલી ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓ છે. ઈસુની મહાવ્યથા ક્રૂસ પરનું નામોશીભર્યા મૃત્યુના સંદર્ભમાં આ ત્રણ પાત્રોને યાદ કરવાનું વિશેષ કારણ છે. ઈસુના ક્રૂસ પરનું મૃત્યુ કેવળ યાદગીરી નથી. મારાતમારા અને બધા માણસોની સાંપ્રત સમયની પણ આ વાત છે. ઈસુના દુન્યવી જીવનના સમયની જેમ આજે પણ વિવિધ પ્રકુતિના, ભિન્ન ભિન્ન આચારવિચારના માણસો છે. આપત્તિ, સંધર્ષ, કટોકટી જેવા પ્રસંગે માણસ આ ત્રણ પાત્રોની જેમ વિવિધ વલણ ધરાવે છે. આ ત્રણ પાત્રોની જેમ વર્તનાર સાચા-ખોટા રસ્તે ચાલનાર ઘણા માણસો આપણી વચ્ચે છે.

આપણામાં કોઈ જણ આપત્તિ, સંધર્ષ, કટોકટી કે એક યા બીજા પ્રકારની મુશ્કેલી વખતે યહૂદાની જેમ ફાંસી ખાઈને આપણું જીવન ટૂંકું કરવા ઇચ્છ્તો નથી; કે પિલાતની જેમ ગાંડો બનીને આપઘાત કરવા માગતો નથી. પણ પોતાના ઘોર અપરાધને પાપ બદલ પશ્ચાતાપ કરનાર પીતરની જેમ જીવવા માગીએ છીએ. પીતરે પોતાના જીવનના છેલ્લાં વર્ષોમાં પ્રભુ ઈસુએ ચીંધેલા પ્રેમ, સેવા, કરુણા જેવા મૂલ્યબધ્ધ જીવન ગાળીને અને બીજાનું ભલું કરતા રહીને અને એ રીતે વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ ઈસુના એક શિષ્યને શોભે એવું સાદું અને સુખી જીવન જીવીને ઈસુની જેમ જ મૃત્યુને ભેટ્યા હતા.

આપણે જોઈ શકીએ કે, યહૂદા અને પિલાત ખુદ પોતાને માટે જીવ્યા અને ઘોર નિરાશામાં દારુણ મૃત્યુ પામ્યા. પણ પીતરે ઘોર પાપની વિકટ પરિસ્થિતિમાં નિરાશ થયા વિના ઈસુ તરફ વળ્યા. એમની માફી પર ભરોસો રાખ્યો અને ઈસુની જેમ સુખદમૃત્યુ પામ્યા. ગુડ ફ્રાઈડેના સંદર્ભમાં ઈસુના અનુયાયીઓ પોતાના વિતેલા જીવન તરફ નજર કરે છે અને જ્યાં જરૂર લાગે ત્યાં પશ્ચાતાપથી સુધારા કરવાના દઢ નિર્ણય સાથે ઈસુએ ચીંધેલા પ્રેમ, માફી, સેવા અને કરુણા ને શ્રેષ્ઠ જીવન ગાળવા તરફ વળે છે.

#

Changed On: 01-04-2019

Next Change: 16-04-2019

Copyright Fr. Varghese Paul, SJ – 2019

 

એક સફળ યુવાનનું રહસ્ય

કોલગેટ નામથી આપણે પરિચિત છીએ. કારણ, કોલગેટના બ્રાંડનામની કોલગેટ કંપની અનેક ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે. દેશવિદેશમાં કોલગેટ બ્રાંડવાળી ચીજવસ્તુઓ વેચાય છે. આપણે રોજબરોજ કોલગેટ ટૂથપેસ્ટ, કોલગેટ શેવિંગ ક્રીમ, સાબુ વગેરે વાપરીએ છીએ. લોકો જાણે છે કે, કોલગેટ બ્રાંડ નામવાળી ચીજવસ્તુઓ ભરોસાપાત્ર છે. એમાં ભેળસેળ નથી.

કોલગેટ બ્રાંડ સર્જનાર વિલિયમ ગોલગેટને લોકો ખાસ જાણતા નથી. એટલે બહુરાષ્ટ્રિય કંપનીના સફળ માલિક વિશે જાણવાની ઇન્તેજારી તો લોકોમાં છે જ. લોકપ્રિય કોલગેટ બ્રાંડ સર્જનારની સફળતાનું રહસ્ય જાણવામાં રસ છે. ડો. પ્રા. પરમેશ્વરી અરુણનું પુસ્તક યુથ, અરાઇઝ એન્ડ શાઈન’ (યુવાનો, ઊઠો અને તેજસ્વી બનો)માં વિલિયમ કોલગેટ વિશે વાંચ્યા પછી એક પત્રકાર અને લેખક તરીકે મને એમના વિશે વધુ જાણવાની જિજ્ઞાસા થઈ. મારી શોધતપાસમાં મને ઇન્ટરનેટમાંથી ઘણુંબધું જાણવા મળ્યું.

આપણે જાણીએ છીએ કે, ઇન્ડિયાની સ્વતંત્રતાની ચળવળ કેટલાક પ્રબુદ્ધ અંગ્રેજો અને પરદેશમાં ભણીગણીને પરત આવેલા નિવાસી ભારતીય નાગરિકો દ્વારા સ્થપાયેલી કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા થઈ હતી. એ જ રીતે ૧૮મી સદીમાં અમેરિકાની સ્વતંત્રતાની ચળવળ ચાલતી હતી ત્યારે એક અંગ્રેજી નાગરિક, નામે રોબર્ટ કોલગેટ એને ટેકો આપતો હતો. એક દિવસ રાત્રે ઇંગ્લેન્ડના પ્રધાનમંત્રી વિલિયમ પિટ્ટ તરફથી એક ખાસ દૂત દ્વારા રોબર્ટ કોલગેટને એક ખાનગી સંદેશ મળ્યો. એમાં ઇંગ્લેન્ડના પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના મિત્ર રોબર્ટને જણાવ્યું હતું કે, દેશદ્રોહી તરીકે તેમને કેદ કરવાની અને મૃત્યુની શિક્ષા થવાની શક્યતા છે. એટલે વિલિયમ પિટ્ટે મિત્રને પોતાના પત્રમાં દેશ છોડી જવાની સલાહ આપી હતી.

રોબર્ટ કોલગેટ મિત્રની સલાહને આધારે પોતાના કુટુંબ સાથે અમેરિકાના બલટીમોર પ્રાંતમાં જવા માટે માર્ચ ૧૭૯૫માં જહાજમાં બેઠા. તે વખતે રોબર્ટ કોલગેટનો દીકરો વિલિયમ કોલગેટ ૧૨ વર્ષનો હતો. ગોલગેટ કુટુંબે અમેરિકામાં એક ફાર્મમાં વસાહત કરી. રોબર્ટે એક સાથીદાર રાલ્ફ મહેર સાથે ભાગીદારીમાં સાબુ અને મીણબત્તીના ઉત્પાદનમાં ઝંપલાવ્યું. દીકરો વિલિયમ પણ બંને સાથીદાર-ભાગીદારોને એમના ઉત્પાદનમાં મદદ કરતો હતો. બે વર્ષ પછી રોબર્ટે પોતાના સાથીદાર સાથેની ભાગીદારી છોડી દીધી અને પોતાના ખેતીકામમં પરત ગયા. ૧૯ વર્ષની ઉંમરના વિલિયમ પોતાનો સ્વતંત્ર ધંધોવેપાર કરવામાં માનતા હતા, પણ વિલિયમ એકાદ વર્ષમાં પોતાના ધંધામાં નિષ્ફળ ગયા. પરંતુ નિષ્ફળતાથી નિરાશ થયા વિના તેમણે ન્યૂયોર્ક શહેરમાં જઈને ધંધો શરૂ કર્યો.

વિલિયમ કોલગેટને નવો ધંધો શરૂ કરતાં પહેલાં એક મિત્રે એમને સલાહ આપી. “સારી રીતે શરૂ કરજે. તું ધંધામાં સફળતાને વરશે. ન્યૂયોર્કમાં કોઈ સાબુના ઉત્પાદનમાં આગેવાની લેજે. આગેવાની લેનાર તે સાબુ-ઉત્પાદક તું હશે! પણ નિષ્ઠાવાન માણસ રહેજે. તારા હ્રદયમાં ઈશ્વર પ્રભુને રાખજે. કોઈ ભેળસેળ વિનાનો સાબુ બનાવજે અને ઈશ્વરને યોગ્ય ફાળો આપજે.”

મિત્રની સલાહથી વિલિયમ પ્રભાવિત થયા. તેમને બાઇબલમાં વાંચેલી યાકોબની વાત યાદ આવી. તેમણે ફરી બાઇબલમાં યાકોબની વાત વાંચી: “પછી યાકોબે માનતા રાખી કે, ‘જો ઈશ્વર મારી સાથે રહેશે અને આ પ્રવાસમાં મારું રક્ષણ કરશે. મને ખાવાને અન્ન અને પહેરવાને વસ્ત્ર આપશે, જેથી હું સહીસલામત મારા બાપને ઘેર પાછો આવું તો પ્રભુને હું મારા પરમેશ્વર માનીશ. આ પથ્થર, જે મેં સ્મારકસ્તંભ તરીકે ખડો કર્યો છે, તે ઈશ્વરનું મંદિર બનશે અને ઈશ્વર મને જે કંઈ આપશે તે બધાનો દસમો ભાગ હું તેને અવશ્ય ધરાવીશ.’” (ઉત્પત્તિ ૨૮: ૨૦-૨૨)

યાકોબની આ માનતા વિલિયમ માટે પડકારરૂપ હતી. વિલિયમે પોતાન જીવનમાં ઈશ્વરને પ્રાથમિકતા આપવા માંડી અને ધંધાવેપારમાં ઈશ્વરને દસમો ભાગ આપવાનો નિર્ણય કર્યો. થોડો સમય વિલિયમે મીણબત્તી બનાવતી એક કંપનીમાં નોકરી કરી. જ્યારે મીણબત્તી બનાવતી એ કંપનીએ પોતાનું ઉત્પાદન બંધ કર્યું ત્યારે વિલિયમે ખુદ પોતાની કંપની શરૂ કરી. શરૂઆતથી વિલિયમ્ને નિષ્ઠાથી કરેલા ધંધાવેપારમાં સફળતા મળતી રહી. કોલગેટ કંપની વિકસતી રહી. છ વર્ષની અંદર વિલિયમે સાબુ અને મીણબત્તી સાથે બીજી ચીજવસ્તુઓનું પણ ઉત્પાદન કર્યું.

ઈસવીસન ૧૮૧૧માં વિલિયમ મેરી ગિલબર્ટ સાથે લગ્ન કર્યું અને તેમનાં ૧૧ સંતાનો થયાં. વિલિયમ અને મેરી નિયમિત કૌટુંબિક પ્રાર્થના કરતાં અને બાઇબલનું વાચન કરતાં. એટલું જ નહીં પણ તેઓ પ્રાર્થના અને બાઇબલ વાચનને અનુરૂપ રીતે દૈવી મૂલ્યોથી સભર ધાર્મિક કુટુંબ રચવામાં પ્રયત્નશીલ રહેતાં. વળી, વિલિયમ દેવળનાં કામકાજોમાં પણ સક્રિય રહેતા. એ જ રીતે પોતાનાં બાળકોને મૂલ્યબદ્ધ શિક્ષણ આપવામાં પણ કોલગેટ યુગલ સજાગ રહેતું. તેઓ વધુમાં આસપાસની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને પણ આર્થિક રીતે મદદ કરતાં. ન્યૂયોર્કમાં વિલિયમે મડીસન કોલેજને પણ મદદ કરતા રહ્યા. સમય જતાં મડીસન કોલેજનો વિકાસ થયો અને વિલિયમ કોલગેટના માનમાં મડીસન કોલેજ કોલગેટ યુનિવર્સિટી બની.

વિલિયમે પોતાના મિત્રની સલાહ કદી વિસારી નહોતી; પણ તેઓ ઈશ્વરને યોગ્ય ફાળો આપવાની વાતમાં નિષ્ઠાવાન રહ્યા. કોલગેટ કંપની ખૂબ નફો કરતી રહી ત્યારે દસમા ભાગને વિલિયમ પોતાની મિલકતના દસમાને બદલે વીસમો અને ત્રીસમો ભાગ દાન આપતા રહ્યા. બાઇબલમાં પયગંબર મલાખી દ્ધારા ઈશ્વરે કરેલી વાતનો વિલિયમને અનુભવ થયો છે. “ઊપજનો પૂરો દસમો ભાગ લાવો તો મારો ભંડાર ભરેલો રહે. એ પછી તમે મારી કસોટી કરી જુઓ કે, હું તમારા માટે આકાશનાં દ્ધાર ખોલીને તમારા ઉપર મબલખ આશીર્વાદ વરસાવું છું કે નહીં!” (મલાખી ૩: ૧૦). સાબુના ઉત્પાદનમાં જિંદગીભર મોખરે રહેનાર વિલિયમ કોલગેટનું મૃત્યુ ૨૫ માર્ચ ૧૮૫૭માં થયું.

એક ગુજરાતી કહેવત છે: “સુખમાં સાંભરે સોની ને દુ:ખે સાંભરે રામ.” પરંતુ વિલિયમ કોલગેટના જીવનમાં સુખમાં અને દુ:ખમાં, આપત્તિમાં ને આબાદીમાં ઈશ્વરજ કેંદ્રસ્થાને રહ્યા. પરિણામે ઈશ્વર આગળ દેવળમાં જે ભક્તિ, નિષ્ઠા અને વફાદારી દાખવી હતી તેવી જ ભાવનાથી તેઓ પોતાના ધંધાવેપારમાં પણ ઈશ્વરને માથે રાખીને કામધંધો કરતા. એટલે એમના રોજબરોજના ધંધાદારી જીવનનો પ્રભાવ દેવળમાં ઈશ્વર આગળ પડતો. વિલિયમ કોલગેટ પોતે ખૂબ ઉદારતાથી મંદિરમાં અને જરૂરતમંદ લોકોને મદદ આપતા. ટૂંકમાં, વિલિયમ કોલગેટ પોતાના કૌટુંબિક અને વેપારી જીવનમાં ઈશ્વર પ્રભુના આદેશને માથે રાખીને જીવ્યા છે. પ્રભુ ઈસુનો આદેશ છે: “જે બાદશાહનું છે તે બાદશાહને આપો અને જે ઈશ્વરનું છે તે ઈશ્વરને આપો.”

#

Changed On: 16-03-2019

Next Change: 01-04-2019

Copyright Fr. Varghese Paul, SJ – 2019

ગિફ્ટસની દુનિયા માણો

મારા મિત્ર અને લેખક ફાધર હેડવિક લૂઈસે થોડા વખત પહેલાં એમનું એક પુસ્તક મને ભેટમાં આપ્યું. પુસ્તકનું નામ છે “પર્સન્સ આર અવર બેસ્ટ ગિફ્ટસ” (Persons are our Best Gifts) મતલબ કે, વ્યક્તિઓ આપણી સર્વશ્રેષ્ઠ ભેટ છે. આપણે આપણા મિત્રોની કદર કરીએ છીએ. એમનો પ્રેમ તથા તેમની મિત્રતાને આપણે ખૂબ કીમતી ગણીએ છીએ. આપણા મિત્રો આપણા જીવનને ધન્ય બનાવે છે. સમૃદ્ધ કરે છે. પોતાના મિત્રોને સર્વશ્રેષ્ઠ ભેટ ગણતા મારા મિત્રના પુસ્તકમાં ભેટરૂપી માણસો અંગે એકસોથી વધુ વૈવિધ્યસભર વાતો છે, વાર્તાઓ છે, અનુભવકથાઓ છે, આપણ વ્યક્તિત્વ અને સંબંધને પોષનાર બાબતો છે. આપણે એમાંથી પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન મેળવી શકીએ છીએ.

મારા આ લેખમાં ફક્ત માણસો નહીં પણ સર્વ કંઈ બાબતોને આપણા જીવનની અમૂલ્ય ભેટ ગણવાનો મારો વિચાર છે. દુનિયાની સૌ બાબતો મારા માટે ભેટ છે, દાન છે, બક્ષિસ છે. આખરે કોઈપણ બાબત મારી પોતાની માલિકીની ન ગણી શકું. સૂર્યપ્રકાશ, વરસાદ, જીવજંતુઓ અને છોડવાંઓથી માંડી સૌ કોઈ ચેતન અને અચેતન બાબતો મારા માટે ઈશ્વરની અમૂલ્ય ભેટ છે, બક્ષિસ છે.

શું છે મારું જીવન? મારું જીવન ઈશ્વરે મને આપેલી અમૂલ્ય, કીમતી ભેટ છે. નગ્નરૂપે મેં આ દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. મારે કોઈ કપડાં કે પહેરવેશ નહોતો. કોઈ આભૂષણ કે શણગાર નહોતાં. સૌંદર્યનાં કોઈ પ્રસાધનો કે ચીજવસ્તુઓ નહોતી. આજે મારી પાસે જે કંઈ છે એ મને ભેટમાં મળ્યાં છે.

મારાં માબાપની વાત લો. મારા સર્જક ઈશ્વરે મને આપેલી અમૂલ્ય બક્ષિસ છે મારી મા અને મારા બાપુજી. મેં મારા માબાપને પસંદ કર્યાં નહોતાં. એ જ રીતે સગાંસંબંધીઓ, મારા મિત્રો તેમ જ માર વિરોધીઓ પણ મને મળેલી ઈશ્વરની અમૂલ્ય બક્ષિસ છે.

આપણને બધું જ ઈશ્વર પાસેથી ભેટરૂપે મળે છે, એનો વિચાર કરું છું ત્યારે વિશ્વસાહિત્યનું એક અમરપાત્ર મારા માનસપટ પર ઊપસી આવે છે. એ અમરપાત્ર એટલે બાઇબલનું ખૂબ જાણીતું પાત્ર યોબ. આર. આર. શેઠની કંપનીએ પ્રકાશિત કરેલા મારા પુસ્તક “બાઇબલનાં પાત્રો”માં એક પ્રેરકપાત્ર તરીકે મેં યોબનું કથાચરિત આપ્યું છે.

યોબનો પરિચય કરાવતાં બાઇબલ કહે છે, “એ નેક અને ઇમાનદાર હતો. એ ભગવાનથી ડરતો હતો અને પાપથી ભાગતો ફરતો હતો. એને સાત દીકરા અને ત્રણ દીકરીઓ એમ દસ સંતાનો હતાં. મિલકતમાં એની પાસે સાત હજાર ઘેટાં, ત્રણ હજાર ઊંટ, એક હજાર બળદ, પાંચસો ગધેડાં અને અનેક નોકરો હતાં. આખાયે પૂર્વમાં યોબનો હરીફ નહોતો.” (બાઇબલનાં પાત્રો, પૃ.૩૬)

યોબ ૧૦ દીકરા-દીકરીઓથી, સાધનસંપત્તિથી, કુટુંબકબીલા અને મિત્રોથી – હા, બધી રીતે સંપન્ન હતા, સુખી હતા. એમને કશું ખૂટતું નહોતું. વારે-તહેવારે યોબ અને તેનાં સાત દીકરાઓ અને ત્રણ દીકરીઓ વારાફરતી દરેક દીકરાને ઘેર ભેગાં મળીને ખાઈપીને મજા કરતાં હતાં.

યોબની આ સુખસાહ્યબી વચ્ચે આપત્તિઓની હારમાળા એમના પર તૂટી પડી. કુદરતી આપત્તિઓ તથા માનવસર્જિત આફતોથી યોબ એક દિવસ બધું જ – દીકરા-દીકરીઓ અને માલમત્તા – ખોઈ બેઠા. એટલું જ નહીં, પણ યોબનું શરીર પગથી માથા સુધી ફદફદી ગયું. એના વ્રણોથી તે પથારીવશ થઈ ગયા. યોબની આ દારૂણ પરિસ્થિતિ જોઈને એમની પત્નીને કહ્યું, “તમે હજી પણ ઈશ્વરને વળગી રહ્યા છો? તમે ઈશ્વર પર શાપ વરસાવો અને જીવનનો ત્યાગ કરો.”

પરંતુ યોબની ઈશ્વરશ્રદ્ધા વિચલિત ન થઈ. તેમણે પત્નીને કહ્યું, “તું બકવાસ કરે છે! ઈશ્વર જ્યારે સુખ આપે છે ત્યારે આપણે એનો તરત સ્વીકાર કરીએ છીએ. પછી એ જ્યારે દુ:ખ આપે ત્યારે આપણે એનો કેવી રીતે અસ્વીકાર કરી શકીએ?”

યોબના મિત્રો પણ આવીને યોબને નિરાશામાં ડુબાડી નાખે એવી વાતો કરે છે. યોબ સ્વીકારે છે કે, “હું ત્રાસી ગયો છું.” પરંતુ યોબ ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધામાં અડગ રહ્યા. યોબનો પ્રતિભાવ હતો કે, જીવનમાં બધું જ ઈશ્વરે આપ્યું અને બધું જ ઈશ્વરે પાછું લઈ લીધું. સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની સ્તુતિ હો!

ગાંધીજી પોતાની જાતને પોતાની પાસેની બધી સાધનસંપત્તિના માલિક નહીં પણ દેખરેખ રાખનાર વ્યવસ્થાપક કે કારભારી ગણતા. વ્યવસ્થાપક કે કારભારીની ભાવના પાછળ બે બાબતો આપણે ખાસ જોઈ શકીએ છીએ. એક, બધું જ ઈશ્વરદત્ત છે, ભેટ છે; અને બે, બધું ફક્ત પોતાની જાત માટે નહીં, પણ બધાને માટે એટલે ખાસ તો જરૂરિયાતમંદો માટે છે.

આપણે લોકોને કહેતા સાંભળીએ છીએ: આ પૈસા મારા હક્કના છે, મારી કમાણીના છે, મારી મહેનતનું ફળ છે. પણ આપણે આપણી જાતને પ્રશ્ન પૂછીએ: આ હક્ક તને કોણે આપ્યો? કમાણી કરવા તને કોણે તૈયાર કર્યો? આવા બધા પ્રશ્નો આપણી જાતને પૂછીએ તો આપણે કબૂલ કરવું પડશે કે, આપણા જીવનમાં ઘણાં બધાં લોકોનો ફાળો છે, ઘણાં બધાં લોકોની મદદ છે. બધું જ આપણને બીજા પાસેથી મળ્યું છે. આખરે બધું જ ઈશ્વરનું કૃપાદાન છે. એટલે પ્રવૃતિમાં પરિણામની ભાગીદારી-સાથીદારીની ભાવનાથી સૌ બક્ષિસ માટે ઈશ્વર પ્રત્યે આપણી કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરીએ.

#

Changed On: 01-03-2019

Next Change: 16-03-2019

Copyright Fr. Varghese Paul, SJ – 2019

 

મહેનત અને અનુભવની સિદ્ધિ

પાબ્લો પિકાસો વીસમી સદીના ઉચ્ચ કોટિના એક ચિત્રકાર છે. એમને યુગલક્ષી સ્પેનિશ ચિત્રકાર કહેવામાં આવે છે. પેરિસના લુબ્ર મ્યુઝિયમમાં, મડ્રિડના પ્રાટો મ્યુઝિયમમાં, બાર્સેલોનાના નેશનલ મ્યુઝિયમમાં તેમ જ ફ્લોરેંસના ઉફિચ્ચી મ્યુઝિયમમાં, લંડનના મ્યુઝિયમમાં તથા યુએસના ન્યુયોર્ક, શિકાગો, વોશિંગ્ટનના અને સાન ફ્રાંસિસ્કો જેવાં મોટાં સંગ્રહાલયોમાં પિકાસોના નયનરમ્ય ચિત્રો નિહાળવાનું મને સદભાગ્ય મળ્યું છે.

તાજેતરમાં પાબ્લો પિકાસો વિશે મલયાલમ ભાષાના મારા એક પ્રિય મિત્ર અને લેખક ફાધર જોસ પંતપ્લામ્તોટ્ટિઇલનો લેખ ‘દીપિકા’ દૈનિકના ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૭ના અંકમાં વાંચ્યો. મારા આ લેખમાં પિકાસો અને એક સ્ત્રીની વાત મને ફાધર જોસના લેખમાંથી મળી.

એક દિવસ પિકાસો રસ્તામાં ચાલતા હતા ત્યાં એક સ્ત્રી એમને સામે મળી. એક ખૂબ જાણીતા ચિત્રકાર તરીકે પિકાસોને એ સ્ત્રીએ ઓળખી કાઢ્યાં. એટલે એણે પિકાસો પાસે જઇને કહ્યું: “સર, હું આપનાં ચિત્રોની આરાધક છું. હું આપની ‘ફેન’ છું. આપનાં બધાં ચિત્રો મને ખૂબ ગમે છે.”

એ સ્ત્રીની સદભાવના અને વખાણ માટે આભાર માનીને પિકાસો આગળ ચાલવા લાગ્યા. ત્યાં પેલી સ્ત્રીએ ખૂબ નમ્રતાથી પિકાસોને વિનંતી કરી: “સર, આપને મળ્યાની યાદગીરીમાં આપ મને કંઈક દોરી આપો.”

“આ રસ્તા વચ્ચે હું આપને શું દોરી આપું? કોઈ ચિત્ર દોરવા માટે મારી પાસે કાગળ, રંગ અને પીંછી નથી. કઈ રીતે ચિત્ર દોરી આપું?

પણ એ સ્ત્રી પિકાસોના ઇન્કારથી સહેલાઈથી પીછેહઠ કરનારી નહોતી. એટલે એણે ફરી આગ્રહભરી વિનંતી કરતાં કહ્યું: “સર, આપ મને કાગળના ટુકડા પર સ્મૃતિરૂપે કંઈક લીટી દોરી આપો તો સારું.”

એ સ્ત્રીની આગ્રહભરી વિનંતીથી પીગળી જઈને પિકાસોએ પોતાના ખિસ્સામાંથી કાગળનો એક ટુકડો અને પેન્સિલ લઈને પેલી મહિલાને એક નાનું ચિત્ર દોરી આપીને કહ્યું: “આ લો. આની કિંમત દસ લાખ ડોલર છે.”

એ ચિત્ર દોરવામાં પિકાસોને દસેક સેકન્ડ પણ લાગી નહોતી. એટલે એ ચિત્રની કિંમત દસ લાખ ડોલર થશે એવું એ મહિલા માની શકતી નહોતી! છતાં પિકાસોને ફરી ને ફરી આભાર માનીને સ્ત્રી પિકાસોથી છૂટી પડી.

થોડા વખત પછી એ સ્ત્રી પેલું ચિત્ર લઈને એનું મૂલ્ય આંકવા માટે ચિત્રકલાના એક નિષ્ણાત પાસે પહોંચી. ચિત્રકલાના નિષ્ણાતે કહ્યું કે, “પિકાસોના આ ચિત્રની કિંમત દસ લાખ ડોલરથી વધારે થાય.”

આ પ્રસંગના થોડા સમય પછી પેલી સ્ત્રીને પિકાસોનો ફરી એક વાર ભેટો થયો. તેણે પિકાસોને કહ્યું, “સર, આપે મારા માટે દોરી આપેલા ચિત્રની કિંમત દસ લાખ ડોલર છે એવું મને જાણવા મળ્યું. હવે હું આપની શિષ્યા બનવા ઇચ્છું છું. એથી હું પણ ખૂબ ટૂંકા સમયમાં આપની જેમ ખૂબ કીમતી ચિત્રો દોરી શકું.”

પિકાસોએ પેલી સ્ત્રીને કહ્યું, “મેં દસ સેકન્ડમાં દોરેલા ચિત્રનું મૂલ્ય દસ લાખ ડોલર છે, પરંતુ મારા ચિત્રમાં મૂલ્ય લાવવા પાછળ મારી ત્રીસ વર્ષની નિષ્ઠાભરી લાંબી મહેનત તથા અમૂલ્ય અનુભવ છે. મારી જેમ આપ પણ લાંબા સમય માટે સખત મહેનત કરવા અને જાતઅનુભવ મેળવવા તૈયાર છો?”

પિકાસોનો પ્રશ્ન સાંભળીને પેલી મહિલા મૌન થઈ ગઈ.

પિકાસોના પિતા પણ એક સિદ્ધહસ્ત કલાકાર હતા. પરંતુ પિકાસોનો જન્મ ચિત્રકલાથી અનોખી સિદ્ધિ સાથે થયો નહોતો. બલકે, લાંબાગાળાની સખત મહેનત અને અમૂલ્ય જાતઅનુભવથી પિકાસો એક જગપ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર બન્યા.

લાંબાગાળાની સખત મહેનત અને જાતઅનુભવથી મોટી સિદ્ધિ મેળવનાર એક અન્ય વ્યક્તિની વાત પણ અહીં કરવા ઇચ્છું છું. પુના ખાતે મિલિટરી એન્જીનિયરિંગ કોલેજ છે. ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનિક એન્જીનિયરિંગમાં અનુસ્નાતક ડિગ્રી માટે એક યુવાન ઇન્ટરવ્યુ આપવા માટે પહોંચ્યો. આખા દેશમાંથી સેંકડો યુવક-યુવતીઓ ઇન્ટરવ્યુ માટે આવ્યાં હતાં. ઇન્ટરવ્યુમાં એક પ્રશ્ન હતો; તમારા માટે આદર્શ વ્યક્તિ કોણ છે? પેલા યુવાનના કહ્યા મુજબ એમના ઘણા ઉમેદવાર મિત્રોએ દેશવિદેશમાં વિવિધ ક્ષેત્રે, ખાસ તો રાજકારણમાં ખૂબ જાણીતી વ્યક્તિઓનાં નામ લીધાં.

પેલા યુવાનનો વારો આવ્યો. એણે કહ્યું, “મારે માટે આદર્શ વ્યક્તિ મારા પપ્પા છે.”

“તમારા પપ્પા તમારે માટે કેમ આદર્શ વ્યક્તિ છે?” ઇન્ટરવ્યુ લેનારે ફરી પૂછ્યું.

“મારા પપ્પાએ એરફોર્સમાં પંદર વર્ષ સર્વિસ કર્યા પછી એમનાં વડીલ માબાપની સેવામાં રહેવા માટે વહેલી નિવૃતિ લીધી અને ‘જવાન’ નામે એક ઓટોમોબાઇલ ગેરેજ શરૂ કર્યું. ચાર કામદારોથી શરૂ કરેલા જવાન ઓટોમોબાઇલ ગેરેજમાં આજે મારા પપ્પાએ ચુંમાળીસ કામદારોને સારા પગાર સાથે નોકરીએ રાખ્યા છે. મારા પપ્પા લાંબાગાળાની જાતમહેનત તથા અનુભવથી ઘણુંબધું શીખ્યા. આજે એમના ક્ષેત્રમાં આગેવાન તરીકે તેઓ જાણીતા છે. એમની એ મોટી સિદ્ધિ પાછળ એમની નિષ્ઠાભરી મહેનત છે.”

મારે કહેવાની જરૂર નથી કે, એ યુવાનની પસંદગી થઈ. છેલ્લાં બે વર્ષમાં એણે ત્યાં M.Tec કર્યું અને આ વર્ષે ‘કેમ્પસ સિલેક્શન’માં પસંદગી મેળવીને મુંબઈમાં નોકરી કરે છે. જવાન ઓટોમોબાઇલ્સના માલિક વિન્સેન્ટ મારા નાનાભાઈ છે અને પેલો યુવાન સન્ની મારો ભત્રીજો છે. મને આનંદ છે કે, જવાન ઓટોમોબાઇલ્સના માલિક વિન્સેન્ટ અને સંતુષ્ઠ કામદારો અને તેમના કુટુંબીજનોના જીવનમાં અમીરસ સીંચતા રહે છે.

લાંબાગાળાની મહેનત અને જાતઅનુભવથી નાની મોટી સિદ્ધિ મેળવનાર પિકાસો અને વિન્સેન્ટ જેવા માણસો આપણી આસપાસ છે. એમનું જીવન અને સિદ્ધિ પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપે છે. કારણ, તેઓ સિદ્ધિના એલચીઓ છે, મશાલચીઓ છે.

અંગ્રેજીમાં કહેવત છે અને હું એ વાતને સો ટકા માનું છું કે, કોઈ પણ મોટી સિદ્ધિ પાછળ ૯૯ ટકા પરસેવો (મહેનત) અને ૧ ટકો પ્રેરણા હોય છે. ગુજરાતી ભાષામાં સમાનાર્થ કહેવત છે. બાઇબલ માણસમાત્રને સાચું જ કહે છે, “તું ધરતીમાંથી પેદા થયો છે એટલે પાછા ધરતીમાં મળી જાય ત્યાં સુધી તારે માથાનો પસીનો ઉતારીને રોટલો ખાવો પડશે.”

અમેરિકાના પ્રમુખ લીન્ટન જોનસન (૧૯૦૮-૭૩)ના શબ્દો અહીં યાદ કરીએ. “What is written without effort is in general read without pleasure” મતલબ છે કે, કોઈ ખાસ મહેનત વિના લખેલું લખાણ વાંચવામાં સામાન્ય રીતે કોઈ મજા આવતી નથી.

#

Changed On: 16-02-2019

Next Change: 01-03-2019

Copyright Fr. Varghese Paul, SJ – 2019

 

 

માનવજીવનનાં મૂલ્યોને અમીરસમાં ઝબોળીને પીરસવાનો અદ્દભૂત પ્રયાસ

પુસ્તક પરિચય

માનવજીવનનાં મૂલ્યોને અમીરસમાં ઝબોળીને પીરસવાનો અદ્દભૂત પ્રયાસ

ઘૂંટી ઘૂંટીને માનવજીવનાં મૂલ્યોની હિમાયત કરતું ફાધર વર્ગીસનું નવું પુસ્તક

નવીન મેકવાન (‘નયા પડકાર’, તા.૦૪-૦૧-૨૦૧૯)

 

‘જેની આંખમાં અમી તેને દુનિયા નમી’, લેખક ફાધર વર્ગીસ પૉલનું આ ૪૭મું પુસ્તક છે. પચાસ કરતાં વધુ વર્ષોથી ગુજરાતને પોતાના કર્મભૂમિ બનાવનાર કેરળના વતની ફાધર વર્ગીસ પૉલના સરળ ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલા લેખો અને ચિંતનાત્મક અને પ્રેરણાત્મક નિબંધોથી ચરોતરના વાચકો પરિચિત છે. અગાઉ બપોરના દૈનિક ‘મધ્યાંતર’માં તેમની કોલમ દર સપ્તાહે પ્રસિદ્ધ થતી હતી. ‘નયા પડકાર’ દૈનિકમાં પણ ફાધર વર્ગીસના પ્રેરણાના પીયૂષ પાતાં નિબંધો આપણે વાંચ્ચા છે. અનેક દેશોના પ્રવાસ કરી ચૂકેલા ફાધર વર્ગીસની પોતાની માતૃભાષા મલયાલી હોવા છતાં તેઓ ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનું પસંદ કરે છે.

ફાધર વર્ગીસના લેખો માનવજીવનમાં નૈતિકતાનાં મૂલ્યોની મહત્તા દર્શાવી તેને મહિમામંડિત કરે છે. આ મૂલ્યો જીવન જીવવાની દિશા ચિંધે છે. કટોકટીની પળે નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે પોતે કયો નિર્ણય કરશે અને શા માટે એ તેઓ તેમના લેખો અને નિબંધો સમજાવે છે.

ફાધર વર્ગીસનું ૧૦૦ પાનાંનું આ નવું પુસ્તક: “જેની આંખમાં અમી તેને દુનિયા નમી” સાચા અર્થમાં જીવનમાં આવતા વિવિધ પડાવમાં અમીરસનું સિંચન કરે છે.

પુસ્તકમાં ૨૫ લઘુનિબંધો છે. એ બધાં અગાઉ ‘કુમાર’, ‘નયા માર્ગ’, ‘દિવ્ય ભાસ્કર’,’નયા પડકાર’, ‘દૂત’ વગેરે અખબારો અને સામયિકોમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે. લેખક પોતે એમના નિવેદનમાં જણાવે છે, અને તે સાચું પણ છે કે, આ લઘુનિબંધો જીવનમાં અમીરસ સીંચવામાં અને માણવામાં પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. વિષયવૈવિધ્ય તો એમાં છે, પણ જ્યાં સરખા વિષય જણાય ત્યાં પણ લેખકે એ લેખોના વિષયવસ્તુને પોતાના અદ્દભૂત ચિંતનથી નવા આયામ આપ્યાં છે. દા.ત. ‘સુખ તમને શોધે છે’ અને ‘તમારી જિંદગી સુખી બનાવો’. આ બન્ને નિબંધોનો વિષય સુખ છે, એમાં આવતાં જીવનમૂલ્યો બદલાતાં નથી, પણ રજૂઆત અને વાત જૂદી છે. સુખ તમને શોધે છે. તમારે સુખની શોધમાં નીકળવાની જરૂર નથી. લેખક કહે છે ઈશ્વરે દરેક માનવીને સુખી થવા સર્જ્યો છે. એટલે સુખ દરેક માણસને શોધતું આવે છે. જો તમે પરસ્પર આદરમાન રાખતા હશો અને એક બીજાની સ્વતંત્રતાની કદર કરતા હશો તો સુખ તમારી લગોલગ આવીને ઊભું હશે.

લેખક કહે છે, ફળની આશા રાખ્યા વિના નિ:સ્વાર્થપણે કરેલી સેવાથી તમને અંતરનો આનંદ અને પરમસુખ મળશે. એ વિચારધારા કે મૂલ્યો અપનાવશો તો સુખ તમને શોધતું આવશે અને તમારી સન્મુખ આવીને ઊભું રહેશે.

કુટુંબીજનો સાથે થોડો નિરાંત સમય કાઢશો તો એમાં સુખ રહેલું છે જે પ્રગટ થશે.

‘મૃત્યુની મારી પસંદગી’ જેવા ગંભીર વિષયને લેખક સ્પર્શે છે અને નૈતિકતાના માપદંડો આપી માનવ ગૌરવને મહિમામંડિત કરી ઈચ્છા મૃત્યુ કે મર્સી કિલીંગ (લેખક જેને દયાવધ કહે છે)નો લેખક સખત વિરોધ કરે છે. રેશનાલિસ્ટોની વિચારધારા જેવી કે રીબાઈ રીબાઈને મરવા કરતાં ગૌરવથી મરવા માટે સ્વેચ્છાએ મૃત્યુ પસંદ કરવાની વાત લેખકને પસંદ નથી. તેઓ કહે છે, સ્વેચ્છાએ મૃત્યુ પસંદ કરનારા લોકો વિવિધ દલીલો કરતા હોય છે. પરંતુ “મારું જીવન મારા માટે ઈશ્વરની અમૂલ્ય ભેટ છે. હું મને કે કોઈને જીવનની ભેટ આપી શકતો ના હોઉં તો મને મારું જીવન લેવાનો અધિકાર નથી”, એમ લેખક કહે છે.

વેન્ટિલેટર ઉપર ૩૬ વર્ષોથી રખાયેલી મુંબઇની કેઇએમ હૉસ્પિટલની નર્સ અરુણા શાનબાગનો કિસ્સો ટાંકી એના મર્સી કિલીંગ માટે સુપ્રિમ કોર્ટમાં ચાલેલા રસપ્રદ કેસનો લેખક હવાલો આપે છે. એમાં કેઇએમ હૉસ્પિટલમાં બળત્કારનો ભોગ બનતાં વેજીટેટિવ અવસ્થામાં જીવતી અરુણાને પ્રેમથી સાચવતા હૉસ્પિટલના સ્ટાફની વાત કરતાં લેખક કહે છે કે, સ્ટાફને કોઈ સમસ્યા નથી જ્યારે જેને કોઈ નિસબત નથી એવી વ્યક્તિ અરુણાનું ઈચ્છા મૃત્યુ એટલે કે તેને રીબામણીમાંથી મુક્ત કરાવવા મર્સી કિલીંગની મંજૂરી માટે સુપ્રિમ કોર્ટનો સહારો લે છે.

લેખક કહે છે, અસહ્ય દુ:ખ કે પીડા વેઠવાની તેમની તૈયારી છે. એ બધું ખુશીથી સ્વીકારવા તેઓ રાજી છે. કારણ કે તેમને જેમાં માનવગરિમા જાળવાતી હોય તેવા મૃત્યુનો સ્વીકાર કરવો છે. માનવજીવનને કોઈ પણ કારણસર – દયાવધના કારણસર પણ કાઢી નાખવાનો કોઈને અધિકાર નથી.

આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના જાણીતા લેખક રતિલાલ બોરીસાગરે લખી છે. તેઓ કહે છે, પુસ્તકના બધા જ નિબંધોમાં કોઈ મૅસેજ (બોધ) છે. આ મૅસેજ પહોંચાડવાની રીતમાં પણ ઘણું વૈવિધ્ય છે. નિબંધોમાં વ્યક્તિચરિત્ર છે, સાંપ્રત જીવનની સમાચારમાં પ્રગટ થયેલી ઘટનાઓ પર ચિંતન છે, તો કોઈકવાર પુસ્તક પરિચય સાથે  લેખક પોતાના વિચારો દ્વારા જીવનમૂલ્યોનો મૅસેજ આપે છે.

પુસ્તકનો કેન્દ્રવર્તી વિચાર અમીરસ છે. જીવનમાં અમીરસનું સિંચન કરવું અને એ સિંચનમાંથી પ્રગટ થતા આનંદને માણવો. જીવનના મૂલ્યોનો હ્રાસ થતો જોતાં ફાધર વર્ગીસને શોક થાય છે. પણ એ ‘શોક’ને ‘શ્લોક’માં રૂપાંતરિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. શોક દુ:ખદાયક છે, પણ શ્લોક પોતાના અને અન્યના હ્રદયને સ્વચ્છ બનાવે છે.

૩૧મી મે, ૧૯૪૩માં એરનાકુલમ જિલ્લાના અવોલીમાં જન્મેલા ફાધર વર્ગીસ એસ.એસ.સી. (મેટ્રિક) પાસ થઈને ખ્રિસ્તી મિશનરીઓના સાધુસંઘ જેસ્યુઈટ મંડળમાં જોડાઈને ગુજરાત અમદાવાદ આવ્યા હતા. અહીં ગુજરાતી વિષય સાથે બીએ કર્યું. એ પછી પૂણેમાં ફિલસૂફી વિષયમાં અનુસ્નાતક બન્યા. સાથે સાથે ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનો ઉપક્ર્મ શરૂ કર્યો. યુકે અને યુએસએમાં પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી અને ત્યાંના એક જાણીતા કૌટુંબિક માસિકનો અનુભવ મેળવી તેઓ અમદાવાદ આવ્યા હતા અને ગુજરાતી કૅથલિકોના માસિક દૂતના સૌથી લાંબા સમય માટે તંત્રી બન્યા હતા.

લેખકના શબ્દોમાં કહીએ તો આ પુસ્તકમાં અમીરસની તાત્વિક કે દાર્શનિક વિચારણા નથી. પણ રોજબરોજ જીવાતા જીવનના પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓ વચ્ચે અમીરસ એટલે નિ:સ્વાર્થ પ્રેમની આપલેની વાત છે.

પ્રેમથી દુનિયાને નમાવવા ઇચ્છતા હોય તો આ પુસ્તક જરૂરથી વાંચજો.

“જેની આંખમાં અમી તેને દુનિયા નમી” લેખક: ફાધર વર્ગીસ પૉલ

પ્રકાશક: આર. આર. શેઠની કંપની, અમદાવાદ, ‘દ્વારકેશ’, રોયલ એપાર્ટમેન્ટ પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૧, કિંમત: રૂ.૧૦૦/-

Changed On: 16-02-2019

Next Change: 01-03-2019

Copyright Fr. Varghese Paul, SJ – 2019

 

 

 

સાયમન એફ. પરમાર – મારા મિત્ર

જ્યારે મારા મિત્ર સાયમનના અણધાર્યા મૃત્યુના સમાચાર મને ૨૦૧૮ની જૂનની પહેલી તારીખે મળ્યા ત્યારે હું કેરળમાં મારે ઘરે રજા માણતો હતો. મેં તરત જ સાયમનના દીકરો જોસેફને ફોન કરીને સમાચારની ખાતરી કરી અને જોસેફ તથા સાયમનનાં બીજાં સંતાનોને દિલાસાના શબ્દો કહ્યા. તે વખતે વર્ષો પહેલાં મેં સાયમન વિશે લખેલો એક પ્રશસ્તિ-લેખની યાદ આવી. એ લેખનો પ્રેરણારૂપ પ્રસંગ અહીં પ્રસ્તુત છે.

થોડાં વર્ષો પહેલાં મારા મિત્ર ફાધર પાડી માએ મને પોતાના વતન ઓસ્ટ્રેલિયા ગયાની વાત કરી. તેઓ પોતાના કુટુંજનો સાથે રજા માણવા પોતાના ઘરે ગયા હતા. એમની રજા દરમિયાન એક સાંજે ફાધર પાડીએ પોતાના પિતાજીને કરેલી વાત મને ખાસ સ્પર્શી ગઈ.

ફાધર પાડીએ પોતાના વિધુર પિતાજીને કહ્યું, “પિતાજી, થોડાં વર્ષ પછી આપ અમારી સાથે ના હો. તમારાં બાળકો, તમારાં પૌત્ર-પૌત્રીઓ તથા આપણાં બધાં સગાંસંબંધીઓ અને મિત્રો આપની કફનપેટી પાસે ભેગાં થશે. એમાં ઘણાં આપના વિશે ઘણી સારી વાતો કરશે. તેઓ તમારાં કુટુંબ-પ્રેમ વિશે, કુટુંબીજનો અને સગાંસંબંધીઓ માટે આપની સેવા વિશે, આપની સફળતાઓ અને સિધ્ધિઓ વિશે વાત કરશે…”

“એ બધું ખરું, પાડી, આ તો સામાન્ય રિવાજ છે. પણ પાડી, આવી બધી વાતો તું અત્યારે મને કેમ કરે છે?” ફાધર પાડીના પિતાજીએ એમને પૂછ્યું.

“પિતાજી, જ્યારે લોકો આ બધું કહેશે ત્યારે આપ કફનપેટીમાં પોઢેલા હશો. આપ કશું જ સાંભળી ન શકો! એટલે આજે અત્યારે હું એવી કેટલીક વાતો આપને સંભળાવવા ઇચ્છું છું,” પાડીએ કહ્યું.

પછી ફાધર પાડીએ પોતાના પિતાજી વિશે ઘણીબધી સારી બાબતો કહી સંભળાવી. એમના પિતાજીએ ખુદ પાડી માટે તેમ જ તેમનાં બધાં સંતાનો માટે શું શું કર્યું, એ કહ્યું. પછી ફાધર પાડીએ પોતાના પિતાજીને એક પતિ અને કુટુંબના વડીલ તરીકે શું શું કર્યું, એ વર્ણવ્યું. ત્યાર બાદ ફાધર પાડીએ પોતાના પિતાજીએ આડોશપડોશીઓ માટે, સગાંસંબંધીઓ માટે, સમાજ અને ધર્મસભા માટે શું શું કર્યું, તે બધું વર્ણવ્યું. વધુમાં તેમણે કેવી રીતે બીજાને માટે જીવીને પોતાની જાતને ન્યોછાવર કરી, એ બધું કહી સંભળાવ્યું. વળી પિતાજીએ પોતાના જીવનમાં શું શું સિધ્ધ કર્યું એ બધું પણ તેમણે વર્ણવ્યું. છેલ્લે એક પિતા, તેમ જ એક ધાર્મિક અને સામાજિક આગેવાન તરીકે પોતાના પિતાજીનાં ગુણો અને સિધ્ધિઓ ફાધર પાડીએ ગણગણ્યાં.

ફાધર પાડીએ જોયું કે, આવી બધી વાતો દરમિયાન પોતાના પિતાજીની અને ખુદ પોતાની આંખોમાં આનંદના આંસુ હતા.

ફાધર પાડી માની આ અંગત અનુભવની વાત મને ઊંડાણથી સ્પર્શી ગઈ. મને લાગ્યું કે, ફાધર પાડીએ મારા માટે એક સુંદર દાખલો બેસાડ્યો છે. મેં મારા જીવન અને મારાં સેવાકાર્યો વિશે સંકળાયેલા લોકોનો વિચાર કર્યો. તે વખતે મારા મિત્ર સાયમન એફ. પરમાર પોતાની નોકરી સાથે અને સેંટ ઝેવિયર્સ લોયોલાથી નિવૃત થયા પછી પણ ‘દૂત’ના સંપાદન કામમાં મને ઘણી નિષ્ઠાથી મદદ કરતા હતા. એનો મેં વિચાર કર્યો.

અમે એકબીજાના સારા મિત્ર રહ્યા છીએ. અમે એકબીજાને ખૂબ આદરમાન આપતા હતા. એકબીજાની કદર કરતા હતા. એકબીજાને ટેકો આપતા હતા. સાયમને એકથી વધારે વાર જાહેરમાં કહ્યું છે કે, લેખન અને પત્રકારત્વની બાબતમાં હું એમનો વિશ્વાસુ સલાહકાર અને માર્ગદર્શક ગુરુ (mentor) રહ્યો છું. અહીં હું યાદ કરું છું કે, સાયમને મારા પ્રથમ પુસ્તક “જીવન પટોળામાં ધર્મની ભાત – એક પરિચય”ના શીર્ષક હેઠળ ખૂબ પ્રોત્સાહક અને પ્રેરણાત્મક પ્રસ્તાવના લખી છે.

હું ‘દૂત’નો તંત્રી હતો ત્યારે સાયમન દસેક વર્ષ એટલે અંગ્રેજી શિક્ષક તરીકેની એમની નોકરીમાંથી નિવૃત થતા પહેલાં અને પછી પણ ‘દૂત’ના સહતંત્રી તરીકે સંપાદન કામમાં સ્વૈચ્છિક સેવા કરતા હતા. એટલે મારા પછી તંત્રી તરીકે મેં એમનું નામ મારા ઈસુસંઘ ઉપરી ફાધર જોસ ચન્ગાનાશેરીને આપ્યું હતું. એટલે તે વખતે આશરે ૯૦ વર્ષના ‘દૂત’ માસિકના ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમ એક ધર્મજન તરીકે ‘દૂત’નું તંત્રીપદ સાયમનને સોંપવામાં આવ્યું હતું. ‘દૂત’ના ઇતિહાસમાં ઘણા કાર્યક્ષમ ધર્મજનો તંત્રી રહેલા ધર્મગુરુને સંપાદનકાર્યમાં મદદ કરતા રહ્યા છે. પરંતુ તંત્રી તરીકે સાયમન ફ્રાન્સિસ પરમાર જ ‘દૂત’ના સૌ પ્રથમ ગૃહસ્થ હતા. ગૃહસ્થ તંત્રી તરીકે સાયમનની સેવા નોંધપાત્ર રહી છે. આવી બધી બાબતોને લઈને મેં મારા મિત્ર સાયમન વિશે એક રેખાચિત્ર કે પ્રશસ્તિ લેખ તૈયાર કર્યો હતો.

મને મારો એ નિબંધ ખૂબ સારો લાગ્યો. મેં મારો લેખ સાયમનને બતાવ્યો. એમને પણ એ ગમ્યો. પરંતુ મારા પછી તંત્રીસ્થાને આવેલા સાયમનભાઈએ મારો એ લેખ ‘દૂત’માં છાપવાની ના પાડી. “ફાધર, તમે આ લેખ મારાં મૃત્યુ પછી છાપી શકો. મારા તંત્રીપણા હેઠળ ‘દૂત’માં એને છાપવાનું મને યોગ્ય નથી લાગતું,” મારો લેખ પરત કરતાં સાયમને મને કહ્યું.

વર્ષોથી અમે બંને ‘દૂત’માં ખભેખભા મિલાવીને કામ કરતા હતા ત્યારે સતત અમારા સાથસહકાર અને મિત્રતા વધતી રહી. હું આગ્રહ કરીને સાયમનને ઇન્ડિયન કેથલિક પ્રેસ એસોસિયેશન (ICPA)ના સભ્ય બનાવ્યા અને ‘દૂત’ના ખર્ચે હું એમને ICPAની વાર્ષિક સભા અને પત્રકારત્વના સેમિનાર તથા કાર્યશાળાઓમાં લઈ ગયો હતો.

વળી, સાયમનભાઈ અને ‘દૂત’ના સેક્રેટરી આગ્નેસ મેકવાનને હું આંતરરાષ્ટ્રિય કેથલિક અખબાર પરિષદ (UCIP)ના ૧૯૮૯માં જર્મનીના રુપોલ્ડિંગ ખાતે યોજાયેલા ખ્રિસ્તી પત્રકારોના વિશ્વસંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે લઈ ગયો હતો. ત્યાર બાદ ૨૦૦૪ ઓક્ટોબરમાં થાઇલેન્ડના બેંગકોક ખાતે યોજાયેલા ‘યુસીપ’ના વિશ્વસંમેલનમાં ગુજરાતમાંથી સાયમન અને બીજા દસેક મિત્રોને લઈ ગયો હતો. પછી યુસીપે દક્ષિણ એશિયા કક્ષાએ યોજાયેલા એક આંતરરાષ્ટ્રિય સેમિનારમાં સાયમન પરમાર અને આણંદના આલ્ફોન્સ મેકવાન સાથે ગુજરાત ક્રિશ્ચિયન પ્રેસ કાઉન્સિલ (GCPC)ના કેટલાક સભ્ય-લેખકોને હું કોલ્મબો (શ્રીલંકા)માં લઈ ગયો હતો. અહીં સ્વ. આલ્ફોન્સ મેકવાનને ખાસ યાદ કરવાનું એક કારણ છે. એ સેમિનારમાં હું એક મુખ્ય વક્તા હતો. મેં અંગ્રેજીમાં ‘પાવર પોઈન્ટ’ની મદદથી રજૂ કરેલા મારા વક્તવ્યથી આલ્ફોન્સ એટલા બધા પ્રભાવિત થયા હતા કે, તેમણે મારા વક્તવ્યનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવા માટે મારી પરવાનગી માગી હતી.

સાયમનભાઈ અંગેના મારા લેખમાં આવી કેટલીક બાબતોન ઉલ્લેખ સાથે મેં સાયમનના કેટલાક ધાર્મિક અને માનનીય ગુણોની પણ ખાસ નોંધ લીધી હતી. સાયમનભાઈના વિશિષ્ટ ગુણોમાં ઊંડી શ્રદ્ધા, મહેનતુ સ્વભાવ, નિષ્ઠાભર્યું કામ, સ્વૈચ્છિક સેવાકાર્યો કરવાની તત્પરતા, નમ્રતા, ત્યાગભાવના જેવી બાબતો મેં નોંધી હતી. વળી, મારા માટે સાયમન એક કૅથલિક કુટુંબ નાયક હતા. એટલે કૌટુંબિક બાબતોમાં હું હમેશાં સાયમનની સલાહસૂચન લેતો હતો.

મારા પછી સાયમન ‘દૂત’ના તંત્રી બન્યા ત્યારે પ્રથમ વર્ષે એમણે બારેય અંકમાં મારો લેખ છાપ્યો હતો. તે અરસામાં મારા બીજાં કામો સાથે દર મહિને એકાદ લેખ લખવાનું હું ખાસ ધ્યાન આપતો હતો. મારા વાંચન અને ધ્યાનમનનથી મને મળતા અવનવા વિચારોને ‘દૂત’ના વાચકો સાથે આપલે કરવાનો મને ખાસ રસ હતો. વળી, મને લાગ્યું કે, ગુજરાતી ભાષા સાથેનું મારું પ્રભુત્વ ચાલુ રાખવા માટે મારે દર મહિને એકાદ લેખ લખતા રહેવાની જરૂર લાગી. પછી એક યા બીજા કારણથી સાયમન ‘દૂત’માં મારો લેખ નિયમિત છાપતા નહોતા. તે વખતે મારા મિત્ર નવીન મેકવાન મારી મદદે આવ્યા. તેમણે મને આણંદ ખાતે જશવંત રાવલ પાસે લઈ ગયા. જશવંતભાઈએ મને એમના દૈનિક ‘મધ્યાંતર’ની રવિવારની પૂર્તિમાં નિયમિત કટ્ટાર લખવા આમંત્રણ આપ્યું. એટલે સાયમન મને આડકતરી રીતે એક કટ્ટાર લેખક બનવામાં નિમિત્ત બન્યા અને એ માટે હું હમેશાં એમનો આભાર માનતો રહ્યો છું.

જ્યારે હું ‘દૂત’નો તંત્રી હતો ત્યારે અને પછી પણ સાયમન અને ‘દૂત’ના સેક્રટરી આગ્નેસબહેન મારા લેખોના પ્રથમ વિવેચકો હતા. મારાં લખાણ વિશે બંનેના મંતવ્યો પ્રત્યે હું ખાસ ધ્યાન આપતો. બંનેને કે બંનેમાંથી એકને પણ લખાણમાં કંઈક વાંધાજનક લાગે તો હું મારા લખાણનું પુન:લેખન કરતો કે પૂરેપુરું બદલી નાખતો. ગુજરાતી લોકોની સંસ્કૃતિ અને માનસિકતાને તેમ જ સ્થાનિક ધર્મસભાના રીતરિવાજોને પારખવામાં તેઓ મારા કરતાં વધારે સક્ષમ હતા. હું મૂળ ગુજરાતનો વતની નથી, એ વાતથી હું સભાન રહેતો.

સાયમનભાઈ અને એમના પત્ની કુસુમબહેનના કૌટુંબિક મિત્ર તરીકે હું વખતોવખત એમના ઘરે મુલાકાતે જતો હતો. એટલે કુસુમબહેને તૈયાર કરેલા સ્નેહભોજન ક્યારેક ક્યારેક મેં માણ્યું છે. સાયમનનો જન્મ ૧૯૩૩ સપ્ટેમ્બરની ૧૬મીએ મુંબઈ ખાતે બાન્દ્રામાં થયો હતો. ત્યાંની જાણીતી સેન્ટ સ્તાનિસલાઉસ સ્કૂલમાં ભણીને ત્યાં જ શિક્ષક બન્યા હતા. પણ કુસુમબહેન સાથેના એમના લગ્ન પછી તેઓ અમદાવાદમાં સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઇસ્કૂલમાં અંગ્રેજી શિક્ષક તરીકે જોડાયા અને નિવૃત્તિ સુધી સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયોલા સ્કૂલમાં સમર્પિત સેવા કરતા રહ્યા. હું સૌ પ્રથમવાર સાયમનને મળ્યો ત્યારે તેઓ સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયોલા પાસે એક ‘ફાર્મ હાઉસ’માં ભાડે રહેતા હતા.

પછી તેમણે મેમનગરમાં પોતાનું ઘર લીધું. વર્ષો પછી જમીન દલાલો વધુ વિકાસ કરવા માટે એમનું મકાન લીધું ત્યારે સાયમનભાઈએ પોતાના નાના દીકરા જોસેફ જોડે જે.કે. ફ્લેટ્સના પહેલા માળામાં વધારે સગવડવાળા પાસપાસે બે ફ્લેટ્સ લીધા અને સાયમનભાઈ અને કુસુમબહેને તેમના દીકરા જોસેફ અને કુટુંબ સાથે સારા સંબંધના પુરાવારૂપે તેમના બે ફ્લેટો ફેરફાર સાથે જોડીને બે ફ્લેટમાંથી એક સુંદર ઘર બનાવ્યુ. સાયમનભાઈ અને કુસુમબહેન તેમના દીકરા જોસેફના કુટુંબ સાથે ખૂબ સંપસુમેળથી પોત પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા અને નિવૃત્ત જીવન માણ્યાં છે.

‘દૂત’ના તંત્રી તરીકેની જવાબદારીમાંથી છૂટા થયા પછી પણ સાયમનભાઈ વખતોવખત પોતાના સ્કૂટર પર મને મળવા આવતા હતા. સ્કૂટર ચલાવવાનું બંધ કર્યા પછી પણ સાયમનભાઈ ઓટોરિક્ષામાં CISS કાર્યાલયમાં આવતા અને અમે એકબીજાનાં સુખદુ:ખ, લેખન કાર્યની, સ્થાનિક ધર્મસભાના પ્રવાહોની અને ખ્રિસ્તી પત્રકારો તથા સાહિત્યની વાતો કરતા હતા. હું મારા જન્મદિવસે સાયમનભાઈને ગુર્જરવાણીમાં બોલાવતો.

ઇન્ડિયન કૅથલિક પ્રેસે સભ્યોને ૨૦૧૮ની વાર્ષિક સભા અને સેમિનારની જાણ કરી ત્યારે સાયમનભાઈએ મને માર્ચ ૨૦૧૮માં થનાર મીટિંગ માટે મારી રેલટિકિટ સાથે એમની ટિકિટનું પણ રીઝર્વવેશન કરવા જણાવ્યું હતું. એટલે મેં મારી જવા-આવવાની ટિકિટ સાથે સાયમનની પણ ટિકિટની વ્યવસ્થા કરી. મુસાફરીના આગલા દિવસે મેં સાયમનભાઈને કહ્યું કે, તમે CISS કાર્યાલયમાં આવજો અને આપણે સાથે સ્ટેશને જઈશું. પણ સાયમનભાઈએ કહ્યું કે, એમની તબિયત નબળી છે, એટલે ડૉક્ટરે એમને મુસાફરીની મનાઈ કરી છે! ઇન્દોર ખાતે યોજાયેલી મિટિંગમાં ભાગ લઈને પરત આવ્યા પછી હું સાયમનને ઘરે પહોંચ્ચો. તેમની તબિયત પ્રમાણમાં સારી હતી. તેઓ મને પવિત્રભૂમિ ઇસ્રાયેલની યાત્રાએ જવાની વાત કરતા હતા.

પણ સાયમનના દીકરા જોસેફે મને કહ્યું કે, હવે પપ્પાની યાદશક્તિ સારી રહેતી નથી. એક વાર પપ્પા શહેરમાં કોઈ મિત્રની મુલાકાતે ગયા પછી રીક્ષાવાળાને પોતઆને ઘરનો રસ્તો કે સરનામું આપી શક્યા નહોતઆ! જોસેફ અને બીજાઓની શોધખોળના અંતે ત્રણેક કલાક પછી સાયમનભાઈને તેઓ ઘેર લાવી શક્યા હતા! “ફાધર, હવે અમે ચર્ચમાં જવા માટે પણ પપ્પા સાથે કોઈકને મોકલીએ છીએ, “જોસેફે મને કહ્યું.

પંચ્યાસી વર્ષ સુધી સાયમનની તબિયત સારી રહેતી હતી. તેઓ પોતાના કુટુંબ સાથે, સગાંસંબંધીઓ સાથે તેમ જ મિત્રો, વિદ્યાર્થીગણો વગેરે સાથે સારો સંબંધ રાખતા. તેમના કોઈ દુશ્મન નહોતા. બધા જ પ્રકારના લોકો સાથે તેઓ સાથસહકાર રાખતા હતા. સાયમન પૂરા ૧૧ વર્ષ ‘દૂત’ના તંત્રી હતાં જ્યારે ‘દૂત’નું કાર્યાલય અમદાવાદથી આણંદ ખસેડી નાખવામાં આવ્યું ત્યારે અમદાવાદમાં રહેતા સાયમનભાઈએ એનો કોઈ વિરોધ કર્યા વિના ‘દૂત’ના સંપાદનકામ અને પ્રેસના કામ માટે નિયમિત ૯૦ કિલોમીટર દૂર આણંદ જતા અને જરૂર પડે તો ત્યાંના ઈસુસંઘી ફાધર સાથે બપોરનું ભોજન લેતા હતા.

‘દૂત’માંથી નિકળી ગયા પછી પણ સાયમન લેખનકાર્યમાં ખાસ તો અનુવાદમાં મંડ્યા રહેતા. તેમનું છેલ્લું સર્જનાત્મક કામ “ધર્મસભાનો ઇતિહાસ” લખવાનું હતું. તેમણે બેત્રણ વાર ફોન કરીને મને ફરિયાદ કરી હતી કે તેમના લખાણનું ટાઇપસેટ કરતા સ્નેહલભાઈ તેમનો ફોન ઉપાડતા નથી. સ્નેહલભાઈ મારા કાર્યાલયમાંથી રાજીનામું આપીને બીજે જતા રહ્યા હતા અને મારી સાથે પણ ખાસ સંપર્ક રાખતા  નહોતા. વળી હું મારા કાર્યાલયના કામ મારા ઉત્તરાધિકારીને સોંપવાની તૈયારીમાં ખૂબ વ્યસ્ત રહેતો હતો. એટલે હું પણ સાયમનભાઈને ખાસ મદદ કરી શકતો નથી.

મારું કામકાજ મારા અનુગામીને સોંપવાની અગત્યની તૈયારી પછી હું મારાં બાની પ્રથમ પુણ્યતિથિએ હાજર રહેવા માટે કેરળમાં મારે ઘેર ગયો હતો. ત્યાં જ મને એક મિત્રે ફોન કરીને સાયમનભાઈના મૃત્યુના સમાચાર આપ્યા. મેં તરત જ જોસેફને ફોન કરીને દુ:ખદ સમાચારની ખાતરી કરી અને જોસેફભાઈ અને એમનાં ભાઈ-બહેનોને દિલાસો આપ્યો.

મને અફસોસ છે કે, સાયમનભાઈના મૃત્યુની વખતે કે એમની પ્રાર્થના-શ્રદ્ધાંજલિ-સભામાં હું હાજર રહી ન શક્યો. પણ મને આનંદ છે કે, એમના ઘણા મિત્રોએ એમને ભવ્ય શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી છે. હું મારા ઘેર બેઠા ICPAના કેટલાક સભ્યોને સાયમનભાઈના મૃત્યુના સમાચાર આપ્યા. આ લેખ પણ મેં અંગ્રેજીમાં મારે ઘેર બેઠાબેઠા લખ્યો હતો. ICPAના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ફાધર જોર્જ પ્લોતોટ્ટમ, SDBના શબ્દોથી આ લેખની પૂર્ણાહૂતિ કરું છું. “સાયમનભાઈના આત્માને પ્રભુ શાશ્વત શાંતિ આપે. તેઓ એક અનોખા માણસ હતા. ઉમદા વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હતા. અમે બધા ખ્રિસ્તી પત્રકારો માટે તેઓ પ્રેરણારૂપ હતા. ICPAમાં હવે એમની ગેરહાજરી અમને સાલશે. એમના કુટુંબનાં સૌ સભ્યોનું હું દિલથી દિલાસો પાઠવું છું.” (શબ્દો ૧૭૫૬) (લેખક સાથે સંપર્ક: vpaulsj@jesuits.net, Mo.0948826518)

#

Changed On: 01-02-2019

Next Change: 16-02-2019

Copyright.. Fr. Varghese Paul, SJ – 2019

સહિષ્ણુ બનો, શાંતિ માણો

એક નાનીશી બાબતમાં નાના ભાઈએ પોતાના સગા મોટા ભાઈને મારી નાખ્યાના સમાચાર છે. ધ સન્ડે એક્સ્પ્રેસ, ૨૦૧૮ સપ્ટેમ્બર ૧૬મીના સમાચાર મુજબ મહારાષ્ટ્રના ભિવંડી ખાતે પોલીસે ૩૨ વર્ષના સંતોષ પવારને કેદખાનામાં પૂર્યા છે. સંતોષ પર ગુનાનો આરોપ છે કે, તેમણે પોતાના મોટા ભાઈ દાત્રેયની હત્યા કરી છે. પ્રસ્તુત અહેવાલ મુજબ એક જ ઘરમાં રહેતા બે ભાઈઓમાં દાત્રેયે નાના ભાઈ સંતોષ પાસેથી ઉછીના લીધેલા મોબાઇલ ફોન અંગે નજીવો વાદવિવાદ થયો. એમાં નાના ભાઈએ એક વજનદાર લાકડી મારીને મોટાભાઈને મૃત્યુને હવાલે કર્યો.

એ જ અખબારમાં ટોળે વળીને કોઈ ગુનાના આરોપ પર માણસને મારી નાખવાનો મનસ્વી હિંસાખોરી અંગે પણ એક અહેવાલ છે. એ અહેવાલ મુજબ હિંસાખોરોને કાયદા મુજબ ત્રણ વર્ષની કેદની સજા થશે. ગુજરાત, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશથી માંડી ભારતનાં કેટલાંક રાજ્યોમાં ગૌરક્ષાને નામે ટોળાની હિંસાખોરીના ઘણા બનાવો બન્યા છે. પ્રસ્તુત અહેવાલ મુજબ અમદાવાદ ખાતે બાળકને ઉપાડી લેનાર સમજીને ટોળાએ એક નારીને ૨૦૧૮ જૂનની ૨૬મીએ ઢોરમાર મારીને હત્યા કરી છે.

ઘરની હિંસા  હોય કે જાહેર રસ્તા પરની હિંસાખોરી હોય. આવા બનાવો પાછળ આપણે એક માનસિકતા જોઈ શકીએ. અસહિષ્ણુતાની એક માનસિકતા છે.  એ સ્વાર્થી માનસિકતા છે. એ અસંતુષ્ઠ અને અસ્વસ્થ માનસિકતા છે. એ અસમાનતાની માનસિકતા છે. આ માનસિકતામાં સમાધાન નથી. શાંતિ નથી. પણ શાંતિ અને સમાધાન બધા માણસોને જોઈએ છે. બધા માણસો કોઈ અપવાદ વિના દિલની શાંતિ ઇચ્છે છે. પણ ઘણા લોકો સમજતા નથી કે, શાંતિ માટે સહિષ્ણુતા એક મૂળભૂત જરૂરિયાત છે.

આપણને માનસિક શાંતિ જોઈએ. કૌટુંબિક શાંતિ જોઈએ. સગાંસબંધીઓ સાથે શાંતિ જોઈએ. પડોશમાં અને સમાજમાં શાંતિ જોઈએ. રાજ્ય અને રાષ્ટ્રમાં શાંતિ જોઈએ. આપણું અસ્વસ્થ મન તીવ્રપણે શાંતિ ઇચ્છે છે. દિલની શાંતિ વિના આપણે સ્વસ્થતા અને આનંદ માણી ન શકીએ. માનસિક શાંતિ વિના આપણે પ્રગતિ કરી ન શકીએ.

આપણે બધા શાંતિની ઝંખના રખીએ છીએ. શાંતિ મેળવવા માટેનો રાજપથ સહિષ્ણુતા છે. આપણે સહિષ્ણુતાનાં પગલાં લઈએ. અમેરિકાના એક રાજનીતિજ્ઞ અદલાઈ ઈ. સ્ટીવન્સે કહ્યું છે કે, શાંતિ માટે સહિષ્ણુતા ચાવીરૂપ છે. વિવિધ સંસ્કૃતિઓ, ભિન્ન ભિન્ન વ્યવસ્થાઓ કે પદ્ધતિઓ અને જાતજાતના લોકો અરસપરસ સહિષ્ણુ બન્યા વિના શાંતિ શક્ય નથી.

મારી દ્રષ્ટિએ સહિષ્ણુ બનવા માટે, આપણા જીવનમાં સહિષ્ણુતા કેળવવા માટે આપણે ૭ ચોક્ક્સ પગલાં લઈ શકીએ. મને ખાતરી છે કે, સહિષ્ણુતાનાં આ સાત પગલાં લેવાથી આપણને શાંતિ મળશે. તો સભાનપણે આ સાત પગલાં લઈએ. આપણા જીવનમાં સહિષ્ણુતા કેળવીને શાંતિ માણીએ.

(૧) બીજા બધા લોકો વિશે સાચી સમજણ કેળવીએ. બીજાઓ સામેની આપણી ગેરસમજણથી વાકેફ  બનીએ. આપણા પૂર્વગ્રહોને ઓળખીને દૂર કરીએ. કોંકણી લેખક દામોદર મૌઉઝો પોતાના એક અનુભવની વાત કરે છે. એમણે પત્રકાર સ્મિતા નાયરને આપેલી મુલાકાતમાં એ વાત કરી છે. ધ સન્ડે એક્સપ્રેસ, ૨૦૧૮ સપ્ટેમ્બર ૧૬ના અખબારમાં તમે એ મુલાકાત વાંચી શકો છો.

એક વાર અજાણ્યા હુમલાખોરોએ એમની સામે નારા પોકારીને અને તેઓ જે ઘરમાં હતા તે ઘર પર પથ્થર મારીને હુમલો કર્યો. એ પ્રસંગ પછી છએક અજાણ્યા માણસો એમને મળવા માટે એમના ઘરે પહોંચ્યા. એ લોકોને લેખક સામે થયેલા હુમલાનો ખ્યાલ હતો. એટલે એમને મળવા આવેલા અજાણ્યા માણસોએ લેખકને કહ્યું, ‘તમારા દુશ્મનોએ તમારા પર હુમલો કર્યો છે ને! તમે અમને એમનાં  (એટલે કેથલિક ખ્રિસ્તીઓનાં) નામ આપો. અમે એમને યોગ્ય હવાલે કરીશું!’ પણ લેખકે પોતાના બાળપણથી માંડી ખ્રિસ્તીઓ સાથેનો એમનો તથા એમના કુટુંબીજનોના મીઠડા સંબંધ અને ઓળખની વાત કરી. વળી, લેખકે એક ખાસ વાત કરતાં ઉમેર્યું કે, એક પડોશી (ખ્રિસ્તી) બહેન એમને ‘દૂધ-ભાઈ’ કહે છે. કારણ, લેખકના જ્ન્મ પછી એમનાં પૂજ્ય બા માંદા પડ્યાં ત્યારે એ બહેનની માતાએ પોતાનું દૂધ બંનેને –  લેખકને અને એ દીકરી-બહેનને બચપણમાં પિવડાવ્યું છે.

ખ્રિસ્તીઓ સામેના છ અજાણ્યા આગંતુકોની ગેરસમજ તથા તેમના પૂર્વગ્રહોને પોષવાને બદલે લેખક દામોદર મૌઉઝોએ ખ્રિસ્તી લોકો સાથેની પોતાની સાચી સમજણ અને મીઠડા સંબંધની વાત કરી. એટલે મુલાકાતીઓ નિરાશ થઈને જતા રહ્યા. લેખકો તો જિજ્ઞાસુ હોય છે. લેખકે મુલાકાતીઓનાં નામઠામ અંગે તપાસ કરતાં એમને જાણવા મળ્યું કે, એ મુલાકાતીઓમાં અમુક જણ એક ચોક્ક્સ સંસ્થાના માણસો છે!

મને કોઈ હાઈસ્કૂલ કે કૉલેજમાં એક યા બીજા પ્રકારના પ્રવચન માટે બોલાવે ત્યારે મારા ‍શ્રોતાઓને મને પ્રશ્ન પૂછવાની તક અને સમય આપું છું. પછી હું પણ મારા શ્રોતાજન વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓને એક પ્રશ્ન પૂછું છું. તમારા દરેકના મિત્રવર્તુળમાં ઇતર જ્ઞાતિ, કોમ અને ધર્મના કેટલા મિત્રો છે? છેલ્લે મારા બાળદોસ્તો કે યુવાન મિત્રોને એક સૂચના આપું છું. તમારાથી ભિન્ન નાતજાત, ધર્મ, સંપ્રદાય અને સંસ્કૃતિના લોકો સાથે હળોમળો, મિત્રતા કેળવો અને તમારા મનને વિશાળ થવા દો. તમારી દ્રષ્ટિને ક્ષિતિજે આંબવા દો. બધા જ પ્રકારના લોકો સાથેની તમારી દોસ્તી તમને હરહમેશાં કામમાં આવશે.

(૨) વૈવિધ્યની કદર કરીએ. નાત-જાત, ધર્મ-સંપ્રદાય, ભાષા-સંસ્કૃતિ, કોમ-વંશથી માંડી દુનિયાભરના લગભગ બધા જ પ્રકારનાં વૈવિધ્યો ભારતમાં જોવા મળે છે. આ વૈવિધ્યને આપણે બે રીતે જોઈ શકીએ. આપણે વૈવિધ્યની કદર કરી શકીએ, કે એને ભારતવાસીઓ વચ્ચે ભાગ પાડનાર પરિબળો તરીકે જોઈ શકીએ. આ વૈવિધ્ય પ્રત્યે આપણું વલણ કેવું છે? કદર કરનારનું કે ભાગ પાડનારનું વલણ છે? આપણી વિવિધતા આપણને ઘણીબધી રીતે સમૃદ્ધ અને ફ્ળદ્રુપ બનાવી શકે છે. આપણી વિવિધતાની કદર કરીને વિવિધતામાં એકતા શોધવા અને માણવાનું વલણ જ આપણને શોભે. એટલે આપણા વૈવિધ્યને લઈને ભાગ પાડનાર પરિબળોથી આપણે ચેતતા રહેવાની જરૂર છે.

(૩) જીવન અને માણસો પ્રત્યે હકારાત્મક વલણ કેળવવું. કેટલાક માણસો ખુદ પોતાના જીવનને અને બીજા બધા માણસોને નકારાત્મક દ્રષ્ટિએ જુએ છે, મૂલવે છે. આપણા રોજબરોજના આચારવિચાર તપાસો. દરેક માણસ જેમ છે તેમ સર્જકની એના માટેની મહામૂલી ભેટ છે. એમાં નકારાત્મક વલણ હોય તો એનાં કારણો શોધી સાચી સમજણ કેળવીને ખુદ પોતાના જીવનને અને બધા માણસોને હકારાત્મક દ્રષ્ટિથી  જોવા પ્રયત્ન કરો. એમાં કોઈકવાર નિષ્ફળતા મળતી હોય તો એને સફળતાનું પ્રથમ પગલું માનીને સભાનપણે હકારાત્મક વલણ કેળવવું. આપણે જોઈ-સમજી ન શકીએ તોપણ બીજાની ભલમનસાઈમાં માનો અને યોગ્ય રીતે કદર કરો.

(૪) વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્’ની ભાવના કેળવવી. દરેક માણસને પોતાના ભાઈ કે પોતાની બહેન સમજીને આચારવિચાર કરો. આપણી દુનિયા એક કુટુંબ હોવાની ભાવનાથી બીજાં બધાં પર પ્રેમ રાખો, સેવા કરો. જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરો. અંહી એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ યાદ કરીએ. એક ગુડ ફ્રાઇડેના દિવસે ૫ એપ્રિલ ૧૯૮૫માં દુનિયાભરના ૮૦૦૦ રેડિયો સ્ટેશને એકસાથે એક જ સમયે અંગ્રેજીમાં “આપણે વિશ્વ છીએ” ગીત રેડિયો પર પ્રસારિત કર્યું હતું. એના બે હેતુ હતા. એક, સમગ્ર માનવજાતની એકતા પ્રગટ કરવી અને બે, ઈથિયોપિયાના તે અરસાના ભારે દુકાળને પહોંચી વળવા અને ભૂખમરો ટાળવા જરૂરી નાણાં ભેગાં કરવાં. બંને હેતુ સુપેરે પાર પાડવામાં આવ્યા. આપણે સૌએ ભારતનું સૂત્ર ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્’ની ભાવના અપનાવવાની જરૂર છે.

(૫) સ્વાર્થને ઓળખીએ, સ્વાર્થ ત્યજી દઈએ. માણસમાત્રમાં એક વલણ છે, સ્વાર્થ. માણસને બંધુ જ પોતાને માટે જોઈએ છે. એના જીવનના કેન્દ્રમાં ‘હું’ અને ‘મારું’ છે. હું સર્વોપરી છું. મારું કુટુંબ, મારો ધર્મ, મારી નાતજાત, મારો સમાજ, મારી સંસ્કૃતિ, મારી નોકરી, મારી પ્રગતિ, મારું ઘડતર, મારું જીવન. આ યાદી લાંબી છે. મારું બધું સર્વશ્રેષ્ઠ છે. જોકે માણસ સ્વભાવે સ્વાર્થી નથી. માણસ સામાજિક પ્રાણી છે. માણસ એકલો કદી સુખી બની ન શકે. શાંતિ માણી ન શકે. બીજાની અવગણના કરીને કે, ધિક્કાર કરીને માણસ કદી નિરાંત, શાંતિ અનુભવી ન શકે. અપરને સાથે લઈને, બીજાને માટે જીવીને માણસ શાંતિ અનુભવી શકે, દિલનો આનંદ માણી શકે. તો આપણે સમજીને, સભાનપણે આપણામાં ઘર કરી બેઠેલા સ્વાર્થને ત્યજી દઈએ અને બીજાને માટે જીવવાનું વલણ અપનાવીએ. આપણા આચારવિચારમાં બીજાને માટે, અપરને માટે જીવીએ. કોઈ માણસને પરાયો ન ગણીએ.

(૬) ‘જીવો અને જીવવા દો’નો મંત્ર અપનાવીએ. મારા હક્કો અને અધિકારો, મારી સ્વતંત્રતા અને મારી પ્રગતિ, ટૂંકમાં મારું જીવન મારે માટે કીમતી છે, સૌથી અગત્યની બાબત છે. એ જ રીતે બીજાને માટે, દરેક માણસ માટે, એમનું જીવન કીમતી છે, સૌથી મહત્વની બાબત છે. ભલે બીજો માણસ ભણેલો ન હોય, કોઈ પ્રગતિ કર્યા વિના છેવાડે રહી ગયો હોય; તોપણ એની પોતાની એક સંસ્કૃતિ છે. માનવ તરીકે સ્વમાનભેર જીવવાનો એનો કુદરતી હક્કછે. એની પોતાની અસ્મિતા છે. આવી બધી બાબતો જાણ્યા અને સ્વીકાર્યા વિના આપણે કદી સુખી બની ન શકીએ.

ઈસુના એક શિષ્ય સંત યાકોબની વાત અંહી પ્રસ્તુત છે. તેઓ રોમન સામ્રાજ્યમાં ઠેર ઠેર વસતા અનુયાયીઓને લખેલા પત્રમાં કહે છે, “મારા ભાઈઓ! કોઈ ભાઈ કે બહેન પાસે વસ્ત્રો કે રોજનો રોટલો ન હોય, અને તમારામાંનો કોઈ તમને કહે કે, ‘સુખેથી જાઓ, પહેરો, ઓઢો અને ધરાઈને જમો’… પણ પહેરવા-ખાવા કશું આપે નહિ, તો એનાથી શો લાભ?” ‘જીવો અને જીવવા દો’ના મંત્રમાં બીજાને માટે આપણે જવાબદાર છીએ, એ વાત સ્વીકારીને અને એ મુજબ યોગ્ય આચારવિચાર અપનાવીએ આપણે સુખી અને સમૃદ્ધ બની શકીએ. શાંતિ અનુભવી નિરાંતે સૂઈ શકીએ. શાંતિ માણી શકીએ.

(૭) સહિષ્ણુ બનીએ, ધીરજથી અસહિષ્ણુતા છોડીએ. આજના સમય-સંજોગોમાં આ સૌથી અગત્યની બાબત છે. જર્મન ફિલસૂફ ગોથેએ કહ્યું છે કે, “ઉંમર સાથે સહિષ્ણુતા આવે છે. એક યા બીજા સમયે હું ન કરી શકું એવો કોઈ દોષ કે અત્યાચાર હું જોઈ શકતો નથી.” ગોથેની વાત સાથે હું સો ટકા સહમત થાઉ6 છું. પણ માણસનું ઘડતર પોતાના સમયસંયોગમાં થાય છે. આજના સોશિયલ મીડિયાના સંદર્ભમાં સહિષ્ણુતા ઉંમર અને લાંબા જીવનના અનુભવ વિના માણસમાં બુદ્ધિ આવે ત્યારે સહિષ્ણુતા આવી શકે છે. એમાં બીજાને પોતાના ભાઈ કે પોતાની બહેન તરીકે ઓળખવાની સમજણ અને સંસ્કાર જોઈએ. પણ પ્રશ્ન થાય છે કે, આજે આપણામાં કેટલા અંશે આ સમજણ અને સંસ્કાર છે?

#

Changed On: 16-01-2019

Next Change: 01-02-2019

Copyright Fr. Varghese Paul, SJ – 2019

મારી તમારી નાતાલ

“બીશો નહિ, સાંભળો, હું તમને ભારે આનંદના શુભસમાચાર આપવા આવ્યો છું. એનાથી આખી પ્રજાને પણ આનંદ આનંદ થઈ રહેશે; આજે દાવિદના નગરમાં તમારો મુક્તિદાતા અવતર્યો છે. એ જ ખ્રિસ્ત અને પ્રભુ છે. એની એંધાણી એ છે કે, તમે એક બાળકને કપડામાં લપેટીને ગમાણમાં સુવાડેલો જોશો.” બાઇબલના સંત લૂકકૃત શુભસંદેશ મુજબ એક દેવદૂતે ઇસ્રાયેલના બેથલેહેમ નગર પાસે ખુલ્લા મેદાનમાં પોતાનાં ઘેટાંની ચોકી કરતા ભરવાડોને આપેલો આ સંદેશ છે. પલકવારમાં એ દેવદૂતની સાથે બીજા સ્વર્ગીય દૂતો પણ ઈશ્વરની સ્તુતિ ગાતા નજરે પડ્યા, “પરમધામમાં ઈશ્વરનો મહિમા, અને પૃથ્વી ઉપર ઈશ્વરના પ્રીતિપાત્ર માણસોમાં શાંતિ!” (લૂક ૨: ૮-૧૩)

આ સંદેશ અને સ્તુતિગીતમાં નાતાલનું રહસ્ય સમાયેલું છે. નાતાલનું હાર્દ સમાયેલું છે. નાતાલનો સંદેશ સમાયેલો છે. ગુજરાતી કહેવત છે કે, “નાનો પણ રાઈનો દાણો.” એના જેવી આ વાત છે. દેવદૂતનો સંદેશ કોઈ એક કોમ, પ્રજા કે વંશ માટે નહિ પણ સમગ્ર દુનિયા માટે છે. મારા માટે છે. તમારા માટે છે. સમગ્ર માનવજાત માટે છે. આ વાત આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. નાતાલ સંદેશમાં ઊંડા ઉતરીએ. એમાં સમાયેલો ઊંડો ભેદ સમજવા મથીએ.

દેવદૂતના સંદેશના કેંદ્રમાં એક બાળક છે. એ બાળક કોણ છે? એ છે ખ્રિસ્ત એટલે ઈશ્વરની અભિષિક્ત વ્યક્તિ. એ છે ‘તમારો મુક્તિદાતા.’ એ નવજાત બાળકનો જન્મ ક્યાં થયો છે? કોઈ રાજમહેલમાં નહિ. કોઈ અબજોપતિના બંગલામાં પણ નથી. કોઈ વીશીમાં પણ નથી. બાઇબલ કહે છે કે, “ઉતારામાં તેમને માટે જગ્યા નહોતી.” એટલે એક ગમાણમાં મુક્તિદાતા ખ્રિસ્તનો જન્મ થાય છે! ગમાણમાં જન્મ લઈને બાળ ઈસુ બધાં માનવીય મૂલ્યોને તોડે છે અને નમ્રપણે ઘોષણા કરે છે કે, પોતે કોઈ એક પ્રજા કે વંશ માટે નહિ પણ સૌ લોકો માટે આ દુનિયામાં આવ્યા છે.

પ્રભુ ઈસુનો જન્મ સંદેશ સૌ પ્રથમ વનવગડામાં પોતાનાં ઘેટાંની સંભાળ રાખતા ભરવાડોને મળે છે. સંદેશ લાવનાર દેવદૂત કહે છે કે, “આખી પ્રજાને પણ એથી આનંદ આનંદ થઈ રહેશે.” મતલબ છે કે, ઈસુના જન્મનો સંદેશ જેમ સામાન્ય ભરવાડો માટે છે તેમ સૌ ગરીબો, દલિતો, તરછોડાયેલો, શરણાર્થીઓ, તમે નામ લો, એ સૌને માટે છે. એમાં અપવારૂપે પણ કોઈ નથી. કરોડપતિઓ, રાજાઓ અને સમ્રાટોના તારણ માટે પણ ઈસુ આ દુનિયામાં આવ્યા છે. ઈસુના જન્મ વખતે પૂર્વમાંથી “યહૂદીઓનો નવો જન્મેલો રાજા ક્યાં છે?” એમ પૂછતાં પંડિતો કે રાજાઓ પણ બાળ ઈસુના દર્શને આવ્યા હતા અને તેઓએ એક રાજવીને શોભે એવી ભેટો એટલે સોનું, ધૂપ અને બોળથી બાળ ઈસુને નવાજ્યા હતા.

ઈસુનું સમગ્ર જીવન ખાસ તો ત્રણ વર્ષના ગાળાના ઈસુના જાહેરજીવન અને સંદેશમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, તેઓ સૌ માણસો માટે સંપૂર્ણ માનવ બનીને આપણી ફાની દુનિયામાં વસ્યા છે. સંત યોહાનના શબ્દોમાં કહીએ તો, “શબ્દ માનવ થઈને અવતર્યો અને તેણે આપણી વચ્ચે વાસ કર્યો.” (યોહાન ૧: ૧૪)

ઈસુએ વિશેષ પસંદ કરેલા એમના શિષ્યોમાં ગરીબ માછીમારો, યહૂદીઓ જેમને ‘પાપી’ ગણતા હતા તેવા એક જકાતદાર માથ્થીનો પણ સમાવેશ થતો હતો! પ્રભુ ઈસુ પોતાના પ્રેમપાશમાં કોઢિયાઓ, લૂલાલંગડાઓ, વેશ્યાઓ, ભાવિક સ્ત્રીઓ, અસાધ્ય રોગથી પીડાત લોકો બિનયહૂદીઓ – સૌને આવકારતા હતા. સૌ લોકો સાથે હળતામળતા ઈસુને જોઈને લોકો કહેતા હતા, “જુઓ, આ ખાઉધર અને દારૂડિયો, જકાતદારો અને પાપીઓનો ગોઠિયો!” (માથ્થી ૧૧: ૧૯)

પ્રભુ ઈસુની આવી ઓળખાણનું મૂલ આપણે ગમાણમાં સૂતેલા બાળ ઈસુ અંગે દેવદૂતોએ આપેલા સંદેશમાં જોઈ શકીએ. દેવદૂતો ગાતા હતા કે, ““પરમધામમાં ઈશ્વરનો મહિમા, અને પૃથ્વી ઉપર ઈશ્વરના પ્રીતિપાત્ર માણસોમાં શાંતિ!” (લૂક ૨: ૧૪). નાતાલનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે. ઈશ્વરપુત્ર ઈસુ પૃથ્વી પર ઈશ્વરપિતાનો મહિમા કરવા અને પૃથ્વી પર સૌ માણસોને શાંતિ બક્ષવા આવ્યા છે. આખા વિશ્વમાં ઈશ્વરના સૌ પ્રીતિપાત્ર માણસોને શાંતિ બક્ષવા માટે માનવ બાળ ઈસુનો જન્મ થયો છે. સમગ્ર સૃષ્ટિના બધા ભલમનસાઈવાળા માણસોને બાળ ઈસુ શાંતિ લાવે છે. આખી પૃથ્વીમાં – ઈશ્વરના રાજ્યમાં – કોઈ સરહદ કે દિવાલ નથી. જ્યાં જ્યાં ભલમનસાઈવાળા માણસો છે ત્યાં બધેય શાંતિ પ્રવર્તે છે.

ત્યાં ઊંચનીચનો ભેદભાવ નથી. ગરીબ-તવંગરની જુદાઈ નથી. સવર્ણ-અવર્ણ સમાનતા નથી. સ્ત્રી‌-પુરુષનો તફાવત નથી. લોકો વચ્ચે ભીંત નથી પણ પૂલ છે. ધિક્કાર નથી પણ આવકાર છે. બધેય સંપસુમેળભર્યા વાતાવરણમાં દેવદૂતે બાળ ઈસુ દ્વારા બક્ષેલી શાંતિ અત્રતત્ર સર્વત્ર માણસો વચ્ચે પ્રવર્તશે એમાં શંકા નથી.

છેલ્લે એક બાળ વાર્તા. નાતાલની ભેટ લાવવા માટે એક યુવાન યુગલ પોતાના બાળકને લઈને સાન્તા ક્લોઝની દુકાને પહોંચ્યાં. “તારે નાતાલની ભેટમાં શું જોઈએ છે? સાન્તાએ બાળકને પૂછ્યું.

સાન્તાના હાથમાં પોતે લખીને લાવેલી ભેટોની યાદી મૂકતાં બાળકે કહ્યું, “મને નહેરુ જાકીટ, લાલબહાદુર શાસ્ત્રીજીની ટોપી, ગાંધીજીનો ચરખો, મોદીજીના દેશવિદેશ ઊડવાનું વિમાન…”

“ભેટોની તારી યાદી ખૂબ લાંબી છે! મને મારા ચોપડામાં જોવા દે કે, તું વર્ષ દરમિયાન એક ‘ગુડ બોય’ – ‘સારો છોકરો’ – રહ્યો છે કે નહિ.”

“ના, ના. આપના ચોપડામાં જોવાની જરૂર નથી! સાન્તા, મારી યાદીમાં લખેલી છેલ્લી એક જ ભેટ મને આપો. દેવદૂતે ગાયું હતું કે, સૌને માટે બાળ ઈસુ શાંતિ લઈને આવ્યા છે. મારાં ઝઘડાખોર માબાપને આ નાતાલે ભેટ આપવા માટે મને શાંતિનું પોટલું આપો. બીજું બધું મને મળી રહેશે,” બાળકે કહ્યું.

નાના મોઢે મોટી વાત સાંભળીને સાન્તા આભા જ બની ગયા. પોતાના બાળક અને સાન્તા વચ્ચેનો સંવાદ સાંભળનાર એનાં માબાપે એકબીજાની સામે જોઈને નક્કી કર્યું કે, હવે પછી ઘરમાં એકબીજાને માફી આપીને ઘરમાં શાંતિ સ્થાપીશું. હંમેશાં શાંતિ જાળવીશું.

“બેટા, આજે તારી યાદીની પ્રથમ વસ્તુ બાળસાઈકલ લઈ લે. બીજું બધું તને સમયાંતરે અપાવીશું,” માબાપે એકી અવાજે કહ્યું.

 

ઈસુ જયંતીનું ઘર

વીસમી સદીમાં અંગ્રેજી સાહિત્યમાં વિવિધ ક્ષેત્રે નામના મેળવનાર ગિલબર્ટ કેઈથ ચેસ્ટરટન (૧૮૭૪-૧૯૩૬) પત્રકાર, કવિ અને નવલકથાકાર પણ હતા. ઈસુ જયંતી અંગેનું એમનું એક ખૂબ જાણીતું નાતાલગીત છે. થોડુંઘણું બાઇબલ જાણનાર માણસ આ લોકપ્રિય ગીત આરામથી સમજી શકે છે.

‘ઈસુ જયંતીનું ઘર’ના અનોખા સૌંદર્યથી હું આ કાવ્ય ઘણી વાર વાંચવા પ્રેરાયો છું અને છેલ્લે એની કાવ્યાનુભૂતિથી હું કવિ ન હોવા છતાં એનો અનુવાદ અછંદ પદ્યમાં કરવા પ્રેરાયો છું. ‘ઈસુ જયંતીનું ઘર’ આપણને જણાવે છે કે, ઈસુનો સંદેશ સૌ પ્રથમ ખુદ એમના જન્મ અને જીવનથી અપાય છે. ઈસુના જન્મ માટે ઘર નથી! બેથલેહેમ નગરમાં પોતાના બાળક્ને જન્મ આપવા માટે કોઈ ઉતારામાં પણ માતાને જગ્યા ન મળી! આમ ઘર વિહોણા ગરીબ લોકો સાથે ઈસુ એક થાય છે. આજે મોટા ભાગના લોકો પોતાના ઘરમાં, ફ્લેટમાં કે આલીશાન બંગલામાં રહે છે. પણ એ બધા ઘરો અને બંગલો બાંધનાર મયુરણ પોતાના બાળકને પગદંડીએ ઝૂંપડપટ્ટીમાં જન્મ આપે છે. એ જ રીતે ઈસુની માતા આવાસની શોધમાં શહેરમાં રખડ્યા બાદ કોઈ વીશીમાં પણ જગ્યા ન મળવાથી આખરે એક ગમાણમાં ઈસુને જન્મ આપે છે. કવિ કહે છે કે, એ ગમાણ ભલે ગંદી હોય પણ તે રોમ કરતાં ભવ્ય છે.

‘ઈસુ જયંતીનું ઘર’ની અનોખી નાતાલગીતની ભવ્યતા અને કાવ્યાનુભૂતિ માણવા માટે પ્રસ્તુત કાવ્ય ઓછામાં ઓછું બે-ત્રણ વાર વાંચવુ પડશે. વાંચો.

વીશીથી દૂર ભગાડેલાં માતા

અહીં તહીં રખડતાં દેખાય છે;

જે શહેરમાં તે ઘર વિહોણાં છે ત્યાં

બધા માણસો પોતપોતાના ઘરમાં છે

એક ગાંડી ગમાણ હાથવગી છે

તેનાં અસ્થિર લાકડા અને અસ્તવ્યસ્ત ધૂળ

રોમ ખાતે પથ્થર-ચોક કરતાં

વધારે મજબૂત બની રહ્યાં છે.

 

માણસો પોતાના ઘરમાં ઘર ઝંખ્યા કરે છે,

અને સૂરજ નીચે તેઓ અજાણ્યા છે.

રોજેરોજ દિવસના અંતે તેઓ

પોતાનાં માથાં પરમભૂમિમાં મૂકે છે.

આપણે ત્યાં પ્રજળતી આંખો અને લડાઈ છે

અહીં તક, આદરમાન અને નવાઈ છે.

પરંતુ ઘરો તો અજાયબી આકાશ નીચે છે

જ્યાં ઈસુ જયંતીની વાતની શરૂઆત થઈ છે.

 

ગંદી ગમાણમાં એક બાળક

જ્યાં ઢોરઢાંખર ખાય અને ફીણ વળે,

તે બાળક ઘરવિહોણું હતું

જ્યારે તમે અને હું આપણા ઘરમાં;

આપણી પાસે કામ માટે હાથ, જાણવા માટે માથાં છે.

પરંતુ આપણાં હ્રદય તો ઘણા વખતથી ખોવાયેલા છે,

વિશાળ આકાશના ઘુમ્મટ નીચે

જે જગ્યાએ કોઈ રસ્તો કે જહાજ ન જઈ શકે.

 

આ દુનિયા દાદીઓની વાર્તાઓની જેમ ભડકણ છે

અને સાદી બાબતો પણ વિચિત્ર હોય છે

આપણા આશ્ચર્ય અને આપણ યુદ્ધ માટે

પૃથ્વી પૂરતી છે અને હવા પણ પૂરતી છે

પરંતુ આપણો આરામ તો નર બતક ઊડે તેટલો દૂર છે

અને આપણી શાંતિ અશક્ય બાબતોમાં મૂકાયેલી છે

જ્યાં એક અવિશ્વસનીય તારાની આસપાસ

કલ્પનાથી પર પાંખો ગાજે છે અને અથડાય છે.

 

એદન કરતા પણ જૂની જગ્યામાં

રોમ કરતાં પણ ઊંચાઈ ધરાવતા શહેરમાં

એક સાંજે એક ખૂલ્લા આવાસમાં

માણસો ઘરમાં આવશે.

રખડતા તારાના રસ્તાને અંતે

હયાતીમાં ન હોય એવી બાબતો તરફ

જે જગ્યામાં ઈશ્વર ઘરવિહોણા હતા

ત્યાં બધા માણસો ઘરમાં જ છે.

 

કવિએ ‘ઈસુ જયંતીનું ઘર’માં બે વિરોધાભાસી બાબતો સામસામે મૂકી છે. મોટા ભાગના લોકો પોતાના ઘરમાં છે. છતાં તેમને પોતાના ઘરમાં પરદેશી લાગ્યા કરે છે. તેઓ વધુ ભવ્ય ઘર અને ખુદ પોતાના વતન માટે ઝૂર્યા કરે છે. પરંતુ ગમાણની પરિસ્થિતિ તદ્દ્ન ભિન્ન છે. ગમાણમાં નવા જન્મેલા બાળક માટે ભલે છત નથી તો ભવ્ય આકાશ છે. પણ બધાની નવાઈ અને આશ્ચર્ય વચ્ચે ગમાણમાં બધાને આવકાર મળે છે. ત્યાં બધાને પોતાનું ઘર લાગે છે. ગમાણમાં સૂતેલા બાળ ઈસુ જાણે બધાને કહે છે કે, આ પૃથ્વી આપણું ઘર છે. અને અહીંયાં જ નવું જીવન શરૂ થાય છે.

ગમાણમાં ઢોરઢાંખર ખાય છે. ફીણ કાઢે છે. ગમાણ ગંદી છે, ત્યાં દુર્ગંધ છે. પણ ઘરવિહોણું બાળક ત્યાં છે. એ બાળકની હાજરીથી બધામાં પરિવર્તન આવે છે. બધાને જાતને ખોવાયેલો અનુભવ છે. આપણે જ્યાં ખોવાયા છે એનો પણ આપણને ખ્યાલ નથી. ત્યાં એક ઘરવિહોણું બાળક આપણને રસ્તો ચીંધે છે.

ગમાણમાં સૂતેલું નાનું બાળક આપણને ખોવાયેલી દુનિયાનો ખ્યાલ આપે છે. આપણી આસપાસની પરિસ્થિતિથી આપણને વાકેફ કરે છે. એટલું જ નહિ પણ બેથલેહેમ ખાતે ગમાણમાં સૂતેલો બાળ ઈસુ આપણને બધાને પોતાના ઘરમાં – ઈસુ જયંતીના ઘરમાં આવકાર આપે છે. એ ઘર તો ઈશ્વરે સૌ પ્રથમ સર્જેલી ‘એદન’ વાડી હતી. એદન વાડી તો બાઇબલ જણાવે છે તેમ ઈશ્વરે પ્રથમ માનવી આદમ અને હવા માટે સર્જેલી વાડી હતી. ઈસુ જયંતીનું ઘર તો વિશ્વના સર્વશ્રેષ્ઠ નગર રોમ કરતાં પણ વધારે ભવ્ય છે. તે ઈસુ જયંતી ઘરમાં કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના બધાને આવકાર મળે છે. એ ઈસુ જયંતી ઘર દરેક માણસનું હ્રદય છે. ત્યાં ઈસુ સાથે દરેકને સ્વાગત છે. સૌને આનંદી નાતાલ.

#

Changed On: 16-12-2018

Next Change: 01-01-2019

Copyright Fr. Varghese Paul, SJ – 2018

નાતાલ: શાંતિનું પર્વ

નાતાલ એટલે ખ્રિસ્ત જયંતીના સંદર્ભમાં મને બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયનો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. દુનિયાભરમાં ૧૯૪૪માં વિશ્વયુદ્ધ બરાબર જામ્યું હતું. તે વખતે અમેરિકન સૈન્યે જાપાનમાં છાવણી નાખી હતી. ડિસેમ્બર ૧૯૪૪માં નાતાલ નજીક આવતી હતી. અમેરિકન સૈન્યમાં ઘણા ખ્રિસ્તીઓ હતા. કેટલાક સૈનિકોએ નાતાલના દિવસે ઉપાસનાવિધિ અને પરમપૂજાની વાત સૈનિક વડાને જણાવી હતી. પણ પરમપૂજા કરે કોણ? કોઈકે કહ્યું કે, અટકમાં લીધેલા જાપાની કેદીઓમાં એક ખ્રિસ્તી પુરોહિત છે. લશ્કરી વડાએ ખ્રિસ્તી પુરોહિતને બોલાવીને ખ્રિસ્તી સૈનિકોની માગણી જણાવી. જાપાની કેદીએ સૌ સૈનિકો અને કેદીઓ માટે પરમપૂજા કરવાની તૈયારી બતાવી.

નાતાલના પર્વના દિવસે યુદ્ધ છાવણીના બધા લોકો માટે જાપાની કેદી પુરોહિતે પરમપૂજા અર્પણ કરી. ઈસુના જન્મપ્રસંગના શુભસંદેશની ઘોષણા કર્યા પછી રાબેતા મુજબ પુરોહિતે ધર્મબોધ આપ્યો. એમાં એમણે ગમાણમાં સૂતેલા બાળ ઈસુને શાંતિના દૂત (Prince of Peace) તરીકે વર્ણવ્યા અને માતા મરિયમનું સ્તુતિગીત સમજાવ્યું. એ રીતે બધાને પ્રભુ ઈસુનાં પ્રેમ, માફી અને શાંતિનો સંદેશ આપ્યા. એટલું જ નહિ પણ પછીની પ્રાર્થનામાં પુરોહિતે વિશ્વશાંતિ માટે, સૌ ઝઘડાખોર લોકો વચ્ચે પ્રેમ, શાંતિ, માફી અને આનંદ સ્થપાય એ માટે વિશેષ પ્રાર્થના કરી. પરિણામે પરમપૂજા પછી અમેરિકન સૈનિકો અને જાપાની કેદીઓએ નાતાલને લગતી શાંતિ અને આનંદનાં ગીતો ગાયા અને સૌ શાંતિપ્રિય મિત્રો બન્યા!

બે સહસ્ત્રાબ્દિ પહેલાં ઇસ્રાયલના બેથલેહેમ નગરના એક ગમાણમાં ઈસુનો જન્મ થયો. તે વખતે એક દેવદૂતે ખુલ્લા મેદાનમાં પોતાનાં ઘેટાંની ચોકી કરતા કેટલાક ભરવાડોને ભારે આનંદના શુભસમાચાર આપ્યા: “આજે દાવિદના નગરમાં તમારો મુક્તિદાતા અવતર્યો છે.” પલકવારમાં એ દેવદૂતની સાથે બીજા દૂતો ઈશ્વરની સ્તુતિ ગાતા નજરે પડ્યા: “પરમધામમાં ઈશ્વરનો મહિમા, અને પૃથ્વી ઉપર ઈશ્વરના પ્રીતિપાત્ર માણસોમાં શાંતિ.” (જુઓ લૂક ૨: ૮-૧૨)

“માણસોમાં શાંતિ”ના આ શુભસમાચારથી લોકોમાં બે પ્રકારના પ્રતિભાવો જોઈ શકાય છે. ભરવાડોએ આતુરતાથી તાબડતોબ ગમાણમાં કપડામાં લપેટીને સુવાડેલા બાળ ઈસુને અને એનાં માબાપ મરિયમને  અને યોસેફને શોધી કાઢ્યા. બાળકને જોયા પછી ભરવાડોએ બાળક વિશે પોતાને જે કહેવામાં આવ્યું હતું તે કહી સંભળાવ્યું. “…પછી ભરવાડોએ પોતે જે કંઈ સાંભળ્યું ને જોયું હતું તે બદલ ઈશ્વરનો મહિમા અને સ્તુતિ કરતા પાછા વળ્યા.” (લૂક ૨:૧૬-૨૦)

તે વખતે “યહૂદીઓનો નવો જન્મેલો રાજા”ના તારાને ઊગતો જોઈને પૂર્વમાંથી કેટલાક પંડિતો યરુશાલેમ આવ્યા અને પૂછવા લાગ્યા, “નવો જન્મેલો રાજા ક્યાં છે? …અમે તેને પગે લાગવા આવ્યા છે. એ સાંભળીને રાજા હેરોદ તેમ જ બધા યરુશાલેમવાસીઓ ચિંતામાં પડી ગયા.” (માથ્થી ૨: ૧-૩)

બાળ ઈસુના જન્મમાં રાજા હેરોદે એક પ્રતિસ્પર્ધીનો જન્મ જોયો! તેમણે બધા મુખ્ય પુરોહિતો અને શાસ્ત્રીઓને ભેગા કરી જાણ્યું હતું કે, “ખ્રિસ્તનો જન્મ યહૂદિયા પ્રાંતમાં આવેલા બેથલેહેમમાં” છે. પયગંબરોની એ મુજબની ભવિષ્યવાણી હતી. રાજા હેરોદે પોતાને મળેલી માહિતી મુજબ પંડિતોને બેથલેહેમમાં મોકલતાં કહ્યું, “જાઓ, અને એ બાળકની કાળજીથી ભાળ મેળવો. ભાળ મળે એટલે મને ખબર આપો.” પંડિતોએ “તે બાળકને તેનાં માતા મરિયમ પાસે જોયો. તેમણે તેને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા, અને પોતાની ગાંઠડી છોડીને એક રાજવી બાળકને શોભે એવાં સોનું, ધૂપ અને બોળ ભેટ ધર્યાં.” પછી તેમને મળેલા દૈવી સંકેત મુજબ તેઓ હેરોદને મળ્યા વિના બીજે રસ્તે પોતાના દેશ પાછ ગયા. (જુઓ માથ્થી ૨: ૮-૧૨)

રાજા હેરોદનો પ્રતિભાવ કેવો છે? તેમનો રોષ એકદમ ભભૂકી ઊઠયો. તેમણે પંડિતો અને બીજાઓ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ બેથલેહેમ અને તેની આસપાસના પ્રદેશમાંના બે વર્ષ અને તેથી નાના બધા છોકરાઓનો વધ કરવાનો હુકમ છોડ્યો.

એટલામાં પોતાને મળેલા દૈવી સંદેશ મુજબ યોસેફ બાળ ઈસુ અને તેનાં માતા મરિયમને લઈને મિસર (ઇજિપ્ત)માં ભાગી ગયા હતા અને હેરોદે કરાવેલી બાળહત્યાઓમાંથી બાળ ઈસુ બચી ગયા. બેથલેહેમ અને આસપાસના પ્રદેશનાં બાળકોની રાજકીય હત્યા ઈસુના જન્મના સમયનો આપણને ખ્યાલ આપે છે. એ નૈતિક અધ:પતનનો સમય હતો. એ સ્વચ્છંદી રાજાશાહીનો સમય હતો. આવા કળિયુગમાં જન્મ લઈને ઈસુએ પૂરવાર કર્યુ છે કે, પોતે શાંતિના દૂત છે, શાંતિદાતા છે.

ઈસુના જીવનના ત્રીસ-ત્રીસ વર્ષ ઈસુ એક સર્વસામાન્ય બાળક, કિશોર અને યુવાન તરીકે, એમનાં માબાપના પ્રીતિપાત્ર વ્યક્તિ તરીકે જીવ્યા. ઈસુની કિશોરાવસ્થા વિશે બાઇબલ કહે છે, “ઈસુ તેમનાં (માબાપના) કહ્યામાં રહ્યા… ઈસુ જ્ઞાનમાં અને ઉંમરમાં વધતા ગયા અને ઈશ્વરના અને માણસોના વધુ ને વધુ પ્રીતિપાત્ર બનતા ગયા.” (લૂક ૨: ૫૧-૫૨)

ઈસુનું આ છૂપું, ગુપ્ત જીવન એમના જાહેરજીવનની, શાંતિના દૂત અને શાંતિદાતા તરીકેના જીવન અને સંદેશની તૈયારી હતી. ઈસુના સમયથી માંડી આજ સુધી સૌ ભલમનસાઈવાળા લોકો ‘શાંતિદૂત’ના પ્રતાપે આંતરિક અને બાહ્ય શાંતિનો અનુભવ કરતા આવ્યા છે.

અંગ્રેજી કવિ અને નિબંધકાર જી. કે. ચેસ્ટરટન (૧૮૭૪-૧૯૩૬)નું એક આનંદનું ગીત (Carol) અહીં પ્રસ્તુત છે. નાનાં બાળકો પણ સમજી શકે એવા આ ગીતનો ભાવાર્થ રજૂ કરું છું:

“બાળ ઈસુ માતાના ખોળામાં સૂએ છે,

એના બધા વાળ પ્રકાશમય છે.

(એ થાકેલીપાકેલી દુનિયા હતી,

અહીં તો બધું બરાબર છે).

બાળ ઈસુ માતાની છાતી પર સૂએ છે,

એના વાળ આકાશના તારાસમા છે.

(એ રાજાઓ કેવા ચાલાક ને કઠોર છે

પણ સાચા બે હૃદયો અહીંયાં છે).

બાળ ઈસુ માતાના હૃદય પર સૂએ છે,

એના વાળ જલતી મશાલસમા છે.

(એ થાકેલીપાકેલી દુનિયા છે

પણ અહીંયા છે દુનિયાની મન:કામના).

બાળ ઈસુ માતાના ઘૂંટણ પર ઊભા છે,

એના વાળ તો મુગટસમા હતા.

અને બધાં ફૂલો એના જ જેવાં છે

અને આકાશના બધા તારાઓએ નીચે નજર કરી છે.”

એ નાતાલને લગતા આ આનંદનું ગીત આપણને બાળ ઈસુ અને એની માતા પાસે લઈ જાય છે. એનું કવિત્વ એની સાદગીમાં છે. કવિ ચેસ્ટરટન આપણને બાળક અને એનાં માતા વિશે કંઈ માહિતી આપતા નથી. પરંતુ બાળ ઈસુના અને આપણી આસપાસની દુનિયાનો ચોક્કસ ખ્યાલ આપે છે. દુનિયામાં અરાજકતા અને અંધાધૂંધી છે.

પણ વચ્ચે છે શાંતિના દૂત! અહીંયા છે દુનિયાની મન:કામના. ખરા હૃદયોની શાંતિ અહીં સૂએ છે! અહીં સમગ્ર દુનિયાની વાત છે. બાળ ઈસુ ફૂલોના પ્રતીક દ્વારા સમગ્ર દુનિયાને પોતા તરફ ખેંચે છે અને સૌને શાંતિ પ્રદાન કરે છે.

છેલ્લે ફાધર આરોગ્યદાસ દાનિયેલની પંક્તિને આધારે બાળ ઈસુની મારી પ્રાર્થના રજૂ કરું છું:

“તું મુજ હૈયે શાંતિ ભરે

તું સૌ હૃદયે શાંતિ ધરે.”